Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Bezpečnostní rada státu bude jednat o požadavcích Pardubického kraje

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Bezpečnostní rada státu bude dnes večer jednat o situaci ve Vrběticích. Vzhledem k tomu, že tématem jednání bude také plánovaný převoz munice do Květné u Poličky, bude hostem jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Ten představí požadavky kraje a obcí, které byly schváleny usnesením Bezpečnostní rady Pardubického kraje.

I. Garantovat státem, tj. Ministerstvem vnitra ČR, resp. Ministerstvem obrany ČR, bezpečnost a neporušenost manipulované a dočasně uložené munice, včetně jejího množství a druhu s ohledem na třídu nebezpečnosti a skupiny snášenlivosti. Uložené množství nesmí překročit bezpečnostní vzdálenosti pro jednotlivé skladiště s ohledem na okolní obce. V žádném případě nepřipustit uložení neznámé a neprověřené munice. Dodržovat veškerá zákonná a bezpečnostní opatření. Příjem, skladování, výdej a manipulaci s municí, včetně její průkazné evidence provádět pod dohledem příslušníků Armády ČR nebo Policie ČR, včetně odborného dozoru.

II. Před naskladněním munice do muničních skladů Květná uskutečnit jednání za účasti ministra vnitra, ministra obrany a soukromých subjektů, jež jsou vlastníky dočasně ukládané munice, při kterém starostům obcí Květná, Radiměř, Vendolí, Pomezí a obcí s rozšířenou působností Polička a Svitavy bude objasněn režim provozu muničních skladů Květná při manipulaci a dočasném uložení munice, všechna přijatá bezpečnostní opatření a zodpovězeny jejich dotazy.

III. Pokud se nebude jednat o munici v majetku státu, ale ve vlastnictví soukromých subjektů ve smyslu příslušných právních předpisů, vypracovat provozovatelem muničních skladů Květná dokumentaci dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Příslušná dokumentace bude zahrnovat celý areál muničních skladů Květná a bude zpracována a projednána ještě před naskladněním munice. Bude řešit maximální projektovanou kapacitu obložnosti skladů, včetně možného vyvolání „domino efektu“ a zohlednění všech bezpečnostních opatření k zamezení vzniku mimořádné události. Po zpracování dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií vydá provozovatel muničních skladů Květná na své náklady písemnou formou informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování. V případě, že by z časových, procesních nebo jiných důvodů a potřeby okamžitého převozu munice z muničních skladů Vrbětice do muničních skladů Květná nebylo možné naplnit požadavky zákona o prevenci závažných havárií, udělit výjimku na úrovni vlády ČR s příslušnou garancí.

IV. Na místě zřídit a po celou dobu dočasného uložení munice a provozu muničních skladů Květná provozovat funkční a dostatečně technicky vybavenou profesionální jednotku požární ochrany, zřízenou Ministerstvem obrany ČR nebo Ministerstvem vnitra ČR.

V. Pro zajištění informovanosti a z důvodu předcházení zbytečným nedorozuměním určit Ministerstvem vnitra ČR, resp. Ministerstvem obrany ČR kompetentní kontaktní osobu, na kterou se budou moci v souvislostech s provozem muničních skladů Květná kdykoliv obracet starostové dotčených obcí a orgány Pardubického kraje.

VI. V souvislosti se záměrem vlády ČR k budoucímu využití areálu muničních skladů Květná pro potřeby integrovaného záchranného systému (ve smyslu usnesení vlády ČR z 24. listopadu 2014 č. 980 bod III. odst. 2), informovat dotčené obce a Pardubický kraj o všech uvažovaných a připravovaných krocích ještě ve fázi jejich příprav.

 

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: