Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Budoucnost protipovodňových opatření? To jsou především poldry

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Koncem minulého roku zveřejnilo Povodí Labe k připomínkám Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a před několika dny také výsledky připomínkového řízení. Do tohoto plánu je zahrnuta více než desítka protipovodňových staveb, které by na území ORP Pardubice a Chrudim (a v blízkém okolí) měly vzniknout.

200903070927_dsc_2454

Dřenice – suchá retenční nádrž na Bylance

V současné době je, na území obcí Dřenice, Třebosice, Pardubice – Popkovice a Pardubice – Svítkov, na toku Bylanky ochrana zástavy proti 5-ti letým průtokům. Pro navrhovanou ochranu byla zvolena výstavba suché retenční nádrže nad obcí Dřenice v místě soutoku Bylanky a Markovického potoka. V prostoru zátopy nádrže je navržen prostor s trvalou vodní hladinou. Za tímto účelem a z důvodu výstavby nového tělesa hráze bude nutné upravit i nátok Markovického potoka, jenž bude zaústěn přímo do trvalého nadržení. Jako výpustný objekt je navržený železobetonový sdružený objekt plnící funkci vzdouvání pro trvalé nadržení, seškrcení v případě příchodu povodňových vln a funkci nouzového přelivu. Pro výstavbu hráze a sdruženého objektu bude nutné smýtit veškerý stávající porost na návodní straně původního tělesa hráze rybníka.
Náklady: 36,5 milionu Kč.

Chrudim – zvýšení protipovodňové ochrany města

Při průtoku Q100 je zaplaveno rozsáhlé zastavěné území města.
Návrh protipovodňových opatření sestává z úprav koryta a objektů na řece Chrudimce a náhonu a úprav (zvýšení) břehové linie. Tímto bude zajištěna protipovodňová ochrana města Chrudimi v převážné části až do průtoku Q100. Pouze v úseku km 19,860 – 20,460 je ponechána pravobřežní inundace – dochází k zaplavení pozemků od průtoku Q20. V této části se prakticky nenachází obytná zástavba, převážně se jedná o průmyslovou zónu.
Současný stav: Q20, navrhovaný stav: Q100
Náklady: 78 milionů Kč

Kutřín – výstavba poldru

Nádrž je situována na Krounce pod obcí Kutřín, těsně pod soutokem s Martinickým potokem. Spodní výpust bude navržena tak aby při průchodu povodňové vlny maximálně transformovala, ale po opadnutí povodně na Novohradce pod soutokem s Krounkou bylo možné zachycený objem využít pro zavodňování biologicky a morfologicky cenného úseku Krounky pod hrází minimálně na hodnotu Q5.
Nedílnou součástí návrhu bude i revitalizace upravené části Martinického potoka. Výstavbou nádrže dojde ke snížení v profilu pod nádrží z 48,5 m3/s na 6,0 m3/s, tj. z Q100 na Q1. Významně se projeví vliv nádrže i v silně postiženém úseku Chroustovice – Luže, kde by došlo dle posouzení srážkoodtokovým modelem ke snížení povodně 3/2006 s průtokem 30 m3/s na 19 m3/s, u povodně 8/2006 by došlo k transformaci průtoku 36 m3/s na 20 m3/s. Vliv nádrže se projeví až po soutok s Chrudimkou. Podrobněji jsme o této akci psali zde.
Náklady: 140 milionů Kč

Čankovice – protipovodňová ochrana

Z hlediska koncepce protipovodňové ochrany lokality je přistoupeno k ochraně zástavby jednotlivých lokalit ohrazováním – kombinací ochranné hrázky a železobetonových zídek po obvodu ohrožené zástavby jednotlivých lokalit (Čankovice – délka opatření 1 148 m, Hrochův Týnec – délka opatření 340 m a Obicka – délka opatření 322 m). Celková délka protipovodňových opatření je 1 810 m. Protipovodňová opatření jsou tvořena ze zemní hrázky v lokalitě Hrochův Týnec o celkové délce 188 m a výšce v rozmezí od 0 až do 2,5 m a ze železobetonových zídek o celkové délce 1 622 m, tloušťce 0,30 m a výšce v rozpětí od 0,8 m do 3,2 m. ŽB zídky jsou z části založené na pilotech o průměru 0,4 m (celkem 212 ks) a mikropilotech o průměru 0,133 m (celkem 67 ks). V rámci PPO budou též realizovány stavidlové uzávěry v počtu 3 kusů. Opatření jsou dimenzovaná na povodňový průtok Q50 s navýšením o 0,3 m. Podrobněji jsme o této akci psali zde.

Další stavby, zatím bez bližších podrobností:

Chroustovice – protipovodňová opatření
Obec Lozice – zvýšení protipovodňové ochrany

Na základě připomínek veřejnosti a především obcí byla do plánu přidána další protipovodňová opatření:

Včelákov – protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření spočívají v řešení nedostatečné retence vody v horních částech povodí a nedostatečné bezpečnosti rybníka V Lázích. Navrhovaná opatření jsou rozdělena do tří částí:

  1. Rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníka V Lázích, který je dimenzován na průtok 1,06 m3/s. Podle analýzy ČHMÚ však Q100 odpovídá průtok 9,15 m3/s. Je navrhován korunový bezpečnostní přeliv o délce 14,75 m s vyústěním odpadního koryta do Včelákovského potoka.
  2. Vybudování lesoparku o rozloze 3200 m2 pod rybníkem V Lázích pro možnost rozlivu vody.
  3. Vybudování retenční nádrže s délkou hráze 80 m a objemem 1700 m3 na pravostranném přítoku Včelákovského potoka.

Zaječice – protipovodňová ochrana obce

Obec Zaječice, ležící na vodním toku Ležák, je poměrně často postihována povodněmi. Některé nemovitosti jsou ohroženy již při průtoku Q5, obec jako taková bývá ohrožena při Q20. Při úrovni Q50 dochází k výraznému ohrožení obytné zástavby, jako tomu bylo při posledních povodních v letech 2010 a 2013. V roce 2010 se dokonce jednalo o úroveň stoleté vody.
Ochrana obce je navrhována zkapacitněním koryta a výstavbou liniových staveb. Celkem se předpokládá stavba téměř 1 km ochranných zídek pro Q100 a snížení počtu ohrožených osob ze 100 na 5.

Jenišovice – protipovodňová opatření Štěnec

Plánovány jsou retenční prostory na zahloubené boční větvi Řepnického potoka pod Velkým Štěneckým rybníkem. Opatření doplňují protipovodňová opatření na Řepnickém potoce, navazující na plánované odklonění povodňových průtoků z tohoto potoka do Velkého Štěneckého rybníka.
Plánována je celková rekonstrukce retenčního prostoru včetně hráze a funkčních objektů. Celkový objem po obnově bude 1007 m3. Bezprostředně pod ním se nachází další místo pro přehrazení hrází a vytvoření menšího retenčního prostoru o objemu 500 m3.
Navržená opatření mají zvýšit ochranu z Q5 na Q100.

Jenišovice – protipovodňová a protierozní opatření Mravín

Zájmové území se nachází východně od obce Mravín. Níže ležící intravilán je opakovaně, někdy i několikrát do roka ohrožován bleskovou povodní z intenzivně obhospodařované orné půdy.
Pro snížení průtoků je navrženo vybudování dvou poldrů. První má mít výšku háze 4 m, délku 23 m a retenční prostor 1008 m3. Níže ležící poldr má výšku hráze 3,8 m, délku 25 m a retenční prostor 1119 m3. V místní trati nad strání je voda svedena do dalšího poldru, jehož hráz má výšku 3 m, délku 106 m a retenční prostor 6592 m3. Opatření je doplněno odvodem vody pod intravilánem otevřeným korytem v délce 220 m. Navrhovaná opatření mají zvýšit ochranu z Q1 na Q20.

Dřenice  – protipovodňová opatření

Část obce je zaplavována již při průtoku Q5, spodní část obce od Q10. Návrh spočívá ve zvýšení ochrany na Q20 prostřednictvím rozevření potočního koryta pod obcí, odstranění sedimentů a rozšíření koryta. Zároveň má být vybudováno odlehčovací koryto s koncentrační hrází pro ochranu horní části obce odvedením průtoků nad Q5 do paralelního koryta.

Rozhovice – protipovodňová opatření

Obec Rozhovice trpí častým rozvodněním potoka Dubanka. V intenzivně zemědělsky využívané krajině dochází k erozi půdy a jejímu zanášení do koryta potoka.
Návrh předpokládá zvýšení ochrany ze současných Q3-5 na Q100 zkapacitněním koryta Dubanky a výstavbou poldu nad obcí. Ten by měl mít objem 76500 m3, výšku hráze 5,3 m a plochu zátopy 4,33 ha.

Stolany – poldr

Koryto Stolanského potoka má v obci kapacitu na úrovni Q5. Pro zajištění ochrany obce je proto navrhováno vybudování poldru, který bude umístěn nad obcí Stolany a bude mít výšku hráze 4m, délku 275 m, plochu zátopy 6,3 ha a objem 58500 m3. Po jeho dokončení bude zvýšena ochrana obce na úroveň Q50.

Chrudim – řešení odtokových poměrů v lokalitě Stromovka.

V prostoru nad zástavbou se nachází intenzivně obhospodařované pozemky bez vzrostlé zeleně, která by měla vliv na zadržování vody. V současné době voda z jarního tání a přívalových srážek překračuje kapacitu kanalizace a vyvolává záplavu obytných budov. V okolí probíhá výstavba obchvatu, čímž se odtokové poměry ještě zhoršily.
Pro řešení problému byla vypracována studie, která navrhuje vybudování suchého poldru, soustavy poldrů a odkanalizování nebo řízení průchod vody sídlištěm.

Chrudim – revitalizace Severní větve náhonu

Cílem této akce je omezení sedimentace bahnitých částic v parku Střelnice. Součástí ale bude také posouzení možnosti využití parku jako součásti protipovodňové ochrany.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: