Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Cvičení „Humanitární pomoc 2012“ bude připravovat na povodeň

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Jak jsme psali již v únoru, Pardubický kraj společně s hasiči připrvuje další taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. To letošní bude zaměřené na zajištění nouzového přežití v případě povodní a hasiči společně s dalšími organizacemi si při něm vyzkouší stavbu a provoz materiální základny humanitární pomoci.

Polička bojuje s rozsáhlou povodní

I. etapa: 20. září 2012 od 10:00 do 19:00.

Na základě rozsáhlé povodně a nedostatku ubytovacích možností pro evakuované osoby rozhodne krizový štáb obce s rozšířenou působností Polička o vybudování materiální základny humanitární pomoci (MZHP).

Materiální základna humanitární pomoci je doplňujícím prvkem integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, přípravy a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako provizórium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení.

Neodkladně je třeba zajistit nouzové ubytování pro přibližně 100 evakuovaných osob. Vzhledem k tomu, že všechny jiné možnosti náhradního ubytování již byly vyčerpány, požádá starosta obce s rozšířenou působností Polička Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje o vybudování MZHP. Po schválení Generálním ředitelstvím HZS ČR je rozhodnuto o vybudování MZHP v prostoru letiště Polička.
Materiál pro výstavbu základny bude do prostoru letiště přepraven ze skutečského skladu Základny logistiky Olomouc.

Cvičení je rozděleno do dvou etap. V případě reálné situace by výstavba MZHP pokračovala bez jakéhokoliv přerušení i v nočních hodinách.

II. etapa: 21. září 2012 od 6:30 do 18:00.

Po příjezdu jednotek dobrovolných hasičů a ostatních složek záchranného systému budou postaveny jednotlivé součásti základny (ubytovací, zdravotnické a další stany) a začne příjem a ubytování evakuovaných osob.

Cíle cvičení

Cílem taktického cvičení je prověření součinnosti složek IZS, orgánů krizového řízení a dalších spolupracujících subjektů při výstavbě a provozu MZHP na území Pardubického kraje a prověření připravenosti jednotek SDH obcí předurčených k plnění speciálních úkolů v ochraně obyvatelstva a vybraných humanitárních jednotek Českého červeného kříže.
Mezi specifické cíle cvičení patří prověření použitelnosti prostorů vytipovaných pro stavbu MZHP, samotné výstavby základny a jejího provozu. V rámci cvičení bude také prověřena komunikace a spolupráce jednotlivých organizací.

Časový harmonogram cvičení

Čas Organizace Činnost
9:00 Krizový štáb ORP Polička Rozhoduje o potřebě vybudovat MZHP
9:02 Starosta ORP Polička Žádá cestou velitele zásahu KOPIS o zajištění vybudování MZHP
9:10 Krajské operační a informační středisko HZS Pak Informuje ředitele HZS kraje a tajemníka bezpečnostní rady kraje o požadavku vybudování MZHP
9:14 Ředitel HZS Pak Určí vedoucího MZHP a zadává mu úkol stanovit síly a prostředky na vybudování MZHP
10:01 Velitel MZHP Předává řediteli požadavek, v kterém specifikuje druh zásob, množství zásob, místo a čas odběru materiálu ze ZLO – sklad Skuteč. Ředitel HZS Pak požadavek schvaluje.
10:29 Ředitel HZS Pak Zasílá požadavek na operační středisko Generálního ředitelství HZS ČR (GŘ HZS ČR)
11:02 Řídící důstojník GŘ HZS ČR Rozhoduje o vybudování MZHP
11:15 Krajské operační a informační středisko HZS Pak Svolává pracovníky pro zabezpečení výstavby MZHP, povolává předurčené jednotky PO, vysílá HZS Pardubického kraje a ostatní složky IZS (ČČK, o.s. Patriot)
12:00 – 14:00 HZS Pak a ZLO – sklad Skuteč Na místo postupně odjíždějí síly a prostředky HZS Pak a Základny logistiky Olomouc – sklad Skuteč
14:00 – 18:00 HZS Pak, Patriot o.s. a ZLO – sklad Skuteč Výstavba velitelského stanu, polní kuchyně a umývárny
21. září 2012
6:30 – 7:00 Jednotky dobrovolných hasičů, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba a Český červený kříž Příjezd na místo
7:30 – 10:00 Jednotky dobrovolných hasičů, ZLO – sklad Skuteč a Český červený kříž Výstavba ubytovacích stanů, přijímacího stanu, stanu psychologické pomoci a umývárny
10:45 – 12:00 Celá MZHP Příjem evakuovaného obyvatelstva, ukázka činnosti zdravotníků, psychosociální pomoc,
ubytování obyvatelstva
14:00 – 17:30 Celá MZHP Balení základny

Úkoly jednotlivých skupin

Přijímací středisko osob: vede evidenci ubytovaných. Poskytuje informace o rodinných příslušnících. V případě potřeby spolupracuje s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin.

Skupina psychologické a sociální pomoci: pomáhá při psychické stabilizaci, nalezení psychologické rovnováhy, podpoře zvládnutí situace a zklidnění nouzově ubytovaných.

Zdravotnická skupina: poskytuje první pomoc raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu, provádí ošetřovatelskou péči nouzově ubytovaných osob.

Pořádková skupina: zajišťuje provozu MZHP. Odpovídá za udržování bezpečnosti a pořádku v MZHP. Spolupracuje s Policií ČR a městskou policií.

Ubytovací skupina: zabezpečuje nouzové ubytování osob evakuovaných z místa mimořádné události (krizové situace). V zimním období odpovídá za bezpečnost při vytápění stanů.

Provozní skupina: zajišťuje technické zázemí MZHP. Odpovídá za bezpečné dodávky elektrické energie, dodávky vody, činnost hygienického sektoru, zajištění, výdej a případně přípravu stravy.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: