Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Další krok k ochraně sídliště Na Šancích před velkou vodou

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Když vloni v červnu zaplavila už poněkolikáté voda z polí chrudimské sídliště Na Šancích, začali politici znovu mluvit o potřebě ochrany této části města. Po několika slovních přestřelkách a obviňování, kdo co neudělal, se zdá, že obyvatelé mají konečně šanci na změnu.

Ve středu 4. května byl totiž v informačním systému EIA zveřejněn záměr zjišťovacího řízení pro stavbu Chrudim – Stromovka – řešení odtokových poměrů. Podle tohoto dokumentu má být ochrana sídliště řešena výstavbou suchého poldru, který transformuje povodňové průtoky z 11,8 m3/s na 0,1 m3/s a v případě nutnosti umožní zadržet povodňové průtoky až do objemu cca. 173 606 m3. Na tento poldr bude navazovat nové zatrubnění, které odvede průtok z výpustného objektu ulicí Malecká do náhonu Chrudimky. Město předpokládá, že stavba by měla začít v roce 2018 a dokončit ji plánuje o rok později.

Poldr

Kóta koruny hráze: 272,00 m n. m.
Kóta základové výpusti: 265,00 m n. m.
Délka hráze: 494m
Kóta maximální hladiny: 270,97 m n. m.
Profil základové výpusti: DN 500
Seškrcený profil základové výpusti: DN 150
Doba prázdnění: 603,25 hodin
Plocha hráze: 15 174 m2
Dotčená plocha při Q100: 96 522 m2

Bez názvu

Poldr je navržen jako suchá nádrž bez stálé zátopy, plocha určená pro zatopení bude nadále zemědělsky obhospodařována. Homogenní hráz bude překryta na svazích ornicí v tloušťce 20cm s osetím a šířka hráze bude 3,0 m.

Součástí hráze bude výpustný objekt o rozměrech 1,8×2,4×6,5 m a čtyři výpustě DN300 s plně regulovatelnými uzávěry. Proti vnikání nečistot a splavenin bude čelo objektu osazeno česlemi o rozměru 6,5×1,35m. Výtokové potrubí bude betonová trouba DN500
s obetonováním a vtokem na kótě 265,00.

Bez názvu2

Nádrž poldru je navrhována s úplnou transformací, takže nouzovým přelivem by měla procházet pouze voda vyšší než při povodni Q100. Ten je navržen v místě pravého zavázání hráze do terénu a bude fixován betonovými prahy se stabilizací kamenným záhozem a dále kamenným skluzem pro svedení vod.

Zatrubnění

Na výpustný objekt bude navazovat zatrubnění potrubím ULTRA-RIB DN 400 o délce 1025 m, které zajistí bezpečný odtok povrchových vod přes místní část Stromovka až do stávaícího náhonu Chrudimky. Na zatrubnění bude osazeno 20 ks prefabrikovaných betonových šachet s litinovým poklopem a v každé šachtě bude na potrubí uzavíratelný čistící kus (potrubí bude průběžné).

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: