Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Hasiči, jak je možná neznáte: Hasiči mají špičkové střelmistry

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Rozrušení rozsáhlých polomů, nahromaděných ledových ker, vytváření prostupů ve zřícených konstrukcích, ucpaná říční koryta a další práce, které nejdou provádět jiným rychlejším způsobem například z důvodu nepřístupnosti terénu. To je prostor pro skupinu střelmistrů Hasičského záchranného sboru České republiky.

Skupina střelmistrů je složená celkem z deseti příslušníků HZS ČR. Všichni vlastní oprávnění střelmistra vydaného podle vyhlášky o používání výbušnin a jsou určeni k zásahu na celém území ČR. Vedením skupiny je na základě dlouholetých zkušeností pověřen plk. Ing. Martin Červenka, DiS., ředitel územního odboru Hodonín HZS Jihomoravského kraje. Skupinu tvoří střelmistři z HZS Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Záchranného útvaru HZS ČR.

Svoje „umění“ střelmistři prokázali například během neděle 26. 2. 2012 při odstřelu nahromaděných ledových ker na řece Svratce. V době povodní na území Libereckého kraje v srpnu 2010 skupina střelmistrů provedla odstřel naplaveniny, která se opírala o stavidla, na přehradě Harta. Sousedním Rakouským hasičům střelmistři svou profesionalitu předvedli na společném cvičení v září 2011, kdy odstřelovali kmeny stromu z vodní hladiny. Ve stejném roce střelmistři zasahovali při odstřelu hráze rybníka v rámci protipovodňových opatření.

Vznik skupiny

HZS ČR má koordinační roli v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Tato koordinace spočívá mimo jiné v hledání zdrojů pro konkrétní záchranné a likvidační práce, včetně stanovení subjektů, které specifické činnosti zajistí. HZS ČR se soustředil na nalezení takového subjektu v rámci IZS, který by byl schopen provést v souvislosti se zásahem IZS trhací práce s důrazem na širokou škálu činností, které je třeba provést pro úspěšné provedení zásahu při různých mimořádných událostech. Potřeba takového subjektu se ukázala zejména na základě zkušeností z povodní, ze zásahů při lesních požárech a v souvislosti s novými technickými poznatky v oblasti hasebních postupů. Ukázalo se, že takový subjekt v České republice neexistuje. S ohledem na tyto skutečnosti vznikla v rámci HZS ČR vysoce specializovaná skupina střelmistrů tvořící opěrný bod pro trhací práce. Skupina byla oficiálně jmenována v listopadu 2010 generálním ředitelem HZS ČR.

Rozdíl mezi střelmistrem a pyrotechnikem

Rozdíl v těchto oprávněních je skutečně velký a je definován v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Pro názornost uvádíme příklady činností pro obě oprávnění.
Úkolem střelmistra je provádět bezpečným způsobem odstřely různých objektů jako jsou pařezy, velké balvany, betonové, železobetonové a zděné konstrukce, rozrušování zmrzlé horniny nebo surovin odstřelem, příprava a provádění trhacích prací ve stavebních jámách a rýhách pro základové konstrukce, v prokopávkách pro silniční, železniční a obdobné zářezy a pro inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody, kabely apod.), při těžbě v lomech, při ražení tunelů, podzemních chodeb a jiné.
Oproti tomu oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika opravňuje fyzickou osobu k ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby.

Provádění trhacích prací vyžaduje velkou odbornost a pravidelný výcvik. Naposledy bylo možné vidět činnost našich střelmistrů na vodní nádrži Nové Mlýny, kde byl v rámci odborné přípravy prováděn odstřel vzrostlých stromů vyčnívajících z vodní hladiny. Tyto stromy tvořily velmi nebezpečnou překážku, zejména pokud výškou nedosahovaly viditelně až nad hladinu.

Střelmistři HZS ČR patří ke skutečné špičce v rámci bezpečnostních sborů České republiky a věříme, že jejich práce bude velkým přínosem při zdolávání mimořádných událostí.

kpt. Ing. Jan PECL, MV-generální ředitelství HZS ČR pro 112 – Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: