Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Informace z 10. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Koncem ledna se ke svému dalšímu jednání sešla Bezpečnostní rada pardubického kraje. Ta je zřízena jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu Pardubického kraje a v jejím čele stojí hejtman.

Připravenost složek IZS

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje má funkčních 15 stanic, z nichž 3 jsou umístěny na území ORP Pardubice a Chrudim.
Z personálního auditu prováděného v roce 2011 u všech HZS krajů v ČR vyplynulo, že HZS Pardubického kraje patří k nejméně naplněným, což činí 84% tabulkových počtů. V současné době probíhá v Pardubicích výstavba nové budovy pro Krajské operační a informační středisko (KOPIS). Technologie KOPIS bude finančně zajištěna z prostředků Integrovaného operačního programu (EU) a bude sjednocena v rámci všech operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému v ČR. Z hlediska rozpočtu na rok 2012 jsou provozní prostředky ve výši 75% a investiční v 0% skutečnosti minulého roku.

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje má stejnou organizační strukturu jako v roce 2011. Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezidium připravuje novou systemizaci, která by ale neměla mít zásadní dopady, neboť struktura krajského ředitelství je sestavena úsporně.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje v současné době zkrátila průměrnou dobu dojezdu z 10 na 9 minut a zavedla posádky „randez vous“, kdy na místo zásahu vyjíždí lékař v osobním automobilu. I nadále s epotýklá s nedostatkem finančních prostředků, protože platby z pojišťoven kryjí pouze 30-35% nákladů, ostatní výdaje nese zřizovatel, tedy kraj.
Pro případ hromadných neštěstí má záchranná služba vytvořen systém boxů, každý s materiálem pro ošetření 25 osob. Boxy jsou umístěny na výjezdových stanovištích k okamžitému použití. Velký důraz klade vedení ZZS kraje na vzdělávání a proškolování svých zaměstnanců a přípravě na mimořádné události a krizové situace s velkým počtem raněných. Jako jediná ZZS v ČR má ZZS Pardubického kraje vyřešené i záložní operační středisko v prostorech územního odboru v Chrudimi a zajištěn organizovaný přesun operátorek, což bylo ověřeno i prakticky.
V současné době probíhají jednání, která směřují ke zřízení stanoviště ZZS ve Skutči.
V roce 2011 byla provedena historicky největší obměna vozového parku i v rámci celé ČR. Bylo pořízeno 12 „velkých“ plně vybavených sanitek a 4 „malé“ vozy. ZZS Pardubického kraje v současné době provozuje 15 výjezdových míst s 25 osádkami.

Krajské vojenské velitelství Pardubice v současné době eviduje cca 80 tisíc vojáků v záloze. Armáda ČR obnovila nábor, v Pardubickém kraji se za období prosinec 2011 a leden 2012 jedná o 100 nových příslušníků. Z hlediska dislokace vojenských útvarů a zařízení by nemělo dojít k podstatným změnám oproti současnému stavu. Rota Aktivních záloh KVV Pardubice je obsazena 64 osobami z celkových tabulkových počtů 150.

Odborná příprava dobrovolných hasičských jednotek se zaměřením na ochranu obyvatelstva

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2008 rozhodlo, aby speciální úkoly civilní ochrany a ochrany obyvatelstva plnily vybrané jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO V. Proto HZS Pardubického kraje vytipoval 37 JPO kategorie V předurčených k plnění těchto úkolů. Praktické školení je rozděleno do 10 tematických celků. Jsou to práce na vodě, záchranné a likvidační práce při zřícení budov, poskytování první pomoci, používání elektrozařízení, zásahy na nebezpečné látky + dekontaminace, varování + evakuace + komunikace, nouzové přežití – výstavba materiální základny humanitární pomoci, protipovodňová ochrana a kontejner nouzového přežití. Dosud se uskutečnily tři kurzy. I přes problémy při uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnání je jejich účast uspokojivá, neboť kurzy se konají v pátek odpoledne a v sobotu.

Aktualizace „Pandemického plánu Pardubického kraje“

Pandemický plán  je předložen v souladu s usnesením Bezpečnostní rady kraje z dubna 2010 a doporučením z usnesení vlády ze září 2011, kterým byla schválena poslední novela „Pandemického plánu České republiky“. Aktualizace vychází z „Pandemického plánu Pardubického kraje verze 2007“ a obsahuje nové poznatky o šíření chřipkového viru i o vzniku nových pandemických variant. Zohledňuje doporučení Světové zdravotnické organizace, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a zapracovává mezinárodní zdravotní předpisy. Pandemický plán je sestaven tak, aby odpovídal místním podmínkám, současným možnostem intervence a současným potřebám. Cílem je v případě vzniku pandemie chřipky zmírnit zdravotní, ekonomické a sociální dopady v Pardubickém kraji. Jedná se o otevřený dokument, který bude do konce roku doplněn o výstupy z resortních pandemických plánů.

Ochrana před zvláštní povodní

Součástí krizového plánu je i rozpracování konkrétních typových plánů, identifikovaných v analýze ohrožení. Jednou z možných krizových situací jsou i zvláštní povodně z vodních děl v Pardubickém kraji. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje proto předložil k projednání v současné době zpracované plány pro vodní díla Hamry, Seč, Křižanovice a Pařížov.

Dopravně bezpečnostní akce

Od 5. do 15. září 2011 proběhla v Pardubickém kraji na 9 stanovištích dopravně bezpečnostní akce za účasti 29 policistů z České republiky, 6 inspektorů ze Spolkové republiky Německo, 2 inspektorů z Polské republiky, 4 inspektorů z Maďarské republiky, 11 mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu a úředníků krajských úřadů z Pardubického a Středočeského kraje. Mezinárodní účast byla cenná i z důvodu výměny zkušeností kontrolních týmů.

Záměr taktického cvičení „HUMANITÁRNÍ POMOC 2012“

Cvičení „HUMANITÁRNÍ POMOC 2012“ se uskuteční v pátek dne 21. září 2012 v areálu letiště Polička. Hlavním cílem cvičení je prověřit součinnost složek IZS, orgánů krizového řízení, dalších subjektů a vybraných přeurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí při výstavbě a provozu materiální základny humanitární pomoci na území Pardubického kraje.
Plán provedení cvičení „HUMANITÁRNÍ POMOC 2012“ bude předložen k projednání bezpečnostní radě kraje na jejím 11. řádném jednání v dubnu 2012.

Přepracování Krizového plánu Pardubického kraje

v souladu s novelou zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, musí být přepracován stávající krizový plán kraje, a to nejpozději do 31. prosince 2012. Krajský úřad poskytuje součinnost při jeho zpracování podle zákona č. 240/2000 Sb. HZS kraje proto předložil podrobný harmonogram přepracování krizového plánu kraje do nových struktur.

Bezpečnostní opatření v souvislosti s možným nálezem leteckých pum

Správa železniční dopravní cesty se jako účastník probíhajícího stavebního řízení odvolala a dojde tím k posunu termínu realizace prací.
Příprava bezpečnostních opatření probíhá již od listopadu 2011. Pravidelně se schází tým za účasti zástupců HZS ČR, POLICIE ČR, Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje. Jsou vypracována podrobná opatření k evakuaci osob v zóně 600 m a 1.100 m. Je vytipována a prověřena předpokládaná trasa k převozu pumy na likvidaci do vhodného prostoru.

Typová činnost „Chřipka ptáků“

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vydalo v roce 2011 novou společnou typovou činnost pro složky integrovaného záchranného systému s názvem „STČ 11/IZS – Chřipka ptáků“. Ta nahrazuje a konkretizuje původní přílohu č. 10 Operačního manuálu pro aviární influenzu, vydaného Státní veterinární správou ČR.
Ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj zdůraznil, že za nejdůležitější považuje systém předání informací ve vztahu k hejtmanovi kraje. Systém zůstává obdobný, jako tomu bylo při řešení čtyř ohnisek ptačí chřipky v roce 2007 na Ústeckoorlicku.

Likvidace požáru pneumatik v Boru u Skutče

Po „hasičské stránce“ byl tento rozsáhlý a komplikovaný požár zvládnut velmi dobře, a to nasazením sil a prostředků HZS Pardubického kraje, Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín a vybraných jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Z hlediska ochrany životního prostředí veškerá opatření ve smyslu správních úkonů činí orgány České inspekce životního prostředí.
Člen Rady Pardubického kraje, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova informoval, že se majitel objektu odvolal proti uloženým opatřením.
Na místě samém byl poprvé v ČR použit nový a velmi účinný způsob hašení hořících pneumatik, který navrhl tehdejší velitel zásahu plk. Mgr. Miroslav Polák.

Příprava starostů obcí

V souladu se schválenou Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, se uskutečnila v období od 5. března do 24. května 2011 na 10 místech v Pardubickém kraji příprava starostů všech obcí základního typu, která se koná 1x za volební období. Jako lektoři vystupovali zástupci HZS Pardubického kraje, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Krajského vojenského velitelství Pardubice a Krajského úřadu Pardubického kraje – oddělení krizového řízení a oddělení vodního hospodářství. Školení splnilo svůj cíl, starostové velmi kladně reagovali na předané informace i materiály, které obdrželi na CD. Účast činila 68% (436 obcí, 295 účastníků, z toho 254 starostů).

Kompletní výpis z jednotlivých bodů jednání naleznete zde.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: