Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Nouzové zásobování potravinami

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Zatímco některé krizové situace nás postihují celkem pravidelně, s jinými se nemusíme setkat po dlouhá desetiletí. Jednou z takovýchto situací je i narušení dodávek potravin velkého rozsahu.

Vzhledem množství nejrůznějších výrobců, skladů a prodejců potravin je tato krizová situace  v době míru téměř vyloučena. Může však vzniknout sekundárně, jako následek jiné události. V úvahu připadají především rozsáhlé a zvláštní povodně, nedostatek pitné vody, výpadky elektrické energie, narušení funkčnosti dopravy a vznik rozsáhlých epidemií a epizootií. Teoreticky ji může vyvolat také snižování soběstačnosti v oblasti zemědělství, které ve výjimečném případě může vést i k vyhlášení krizového stavu.

Samotné narušení dodávek potravin může naopak vyvolat jiné krizové situace. Dlouhodobý nedostatek potravin může vést k rabování a rozsáhlým nepokojům a v určitých případech i k hromadným zdravotním problémům.

Plánování nezbytných dodávek

Vzhledem k tomu, že potrava je základní potřebou každého člověka, je této oblasti věnována velká pozornost v nejrůznějších krizových plánech. V informačním systému Argis plánují obce s rozšířenou působností a kraje takzvané nezbytné dodávky. Ve své podstatě jde o výrobky, práce a služby, které slouží k zajištění základních potřeb obyvatelstva a nelze bez nich překonat krizový stav.
Spíš než o určení konkrétních dodávek jde o získání přehledu o prostředcích v daném místě. Následné vynucování těchto dodávek je po vyhlášení krizového stavu možné na  základě krizového zákona.

Zdroj: SSHR

Zdroj: SSHR

Určitým množstvím základních potravin disponuje také přímo stát prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv. Ta průběžně pořizuje jednotlivé zboží a zajišťuje jeho ochraňování u smluvních partnerů. Tyto potraviny jsou před uplynutím intervalu obměny vyskladněny a nahrazeny čerstvými. Státní hmotné rezervy takto tvoří například maso, máslo, čočka, rýže a další suroviny.

Regulační opatření

Při kritickém nedostatku potravin v průběhu krizových situací velkého rozsahu, které si vyžádá vyhlášení krizového stavu (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) orgány kraje požádají o jejich zajištění cestou Ústředního krizového štábu (např. redistribucí z nepostižených krajů, ze zásob hmotných rezerv, regulace výroby fungujících potravinářských závodů, apod.).
V případě nutnosti může krajský úřad zahájit nouzové zásobování/distribuci potravin a zavést regulaci prodávaných potravin. V těchto případech je hejtman kraje oprávněn určit dodavatele konkrétních druhů zboží a jejich prodejní místa, stanovit okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně a stanovit maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok.
V praxi tak hejtman po vyhlášení stavu nebezpečí může například omezit (i prodloužit) prodejní dobu vybrané obchodní sítě a nařídit její zásobování. Za každý případ nesplnění regulačních opatření může krajský úřad uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Pokud přijatá regulační opatření nepostačují k zabezpečení plynulého zásobování obyvatelstva zbožím a krizová situace nabývá takové intenzity, že jsou narušeny tržní mechanismy a obvyklá funkce trhu ve smyslu „optimálního rozmístění zboží“ přestává fungovat, může vláda nařídit zavedení regulovaného prodeje v obchodní síti. To provede formou nařízení vlády uveřejněného ve sbírce zákonů.

Přídělové lístky

V závislosti na své dostupnosti se jednotlivé druhy zboží zařadí do seznamu regulovaného zboží a mohou se prodávat určeným spotřebitelům  jen na základě přídělových lístků, ve vybrané obchodní síti a ve stanoveném množství. V dalších fázích mohou být na tento seznam podle potřeby přidávány další potraviny.

lístek

Přídělové lístky nejsou vytištěny předem, ale až v případě potřeby, kdy by jejich tisk zajišťovala Státní tiskárna cenin ve lhůtě 40 – 60 dnů od zahájení tisku. Umožňují ve stanoveném období jednorázový prodej 12 druhů vázaného zboží (ústřižky I až XII) a opakovaný prodej 12 druhů zboží (ústřižky A1 až V5). Jednotlivé ústřižky nenesou název potraviny, ale podle potřeby budou jednotlivým potravinám určena příslušná označení ústřižků. Distribuce lístků probíhá prostřednictvím územních samosprávných celků, které zřídí jejich výdejny a případně v jednotlivých městských částech další pobočné výdejny, kde budou tyto lístky vydávat po předložení občanského průkazu.
Obecní úřady zároveň jednotlivým obyvatelům podle adresy trvalého pobytu prodejnu, ve které budou nakupovat zboží zařazené do seznamu a těmto prodejnám předají souhrnné seznamy spotřebitelů. Celkové seznamy pak jednotlivé obce s rozšířenou působností předávají krajskému úřadu, který podle nich zajišťuje zásobování prodejen. Osobám, které budou po celé nebo část následujícího zásobovacího období mimo místo trvalého pobytu, mohou být vydány cestovní přídělové lístky, které jejich majitele opravňují k odběru regulovaného zboží na celém území ČR.

Podle výše nároků na nákup regulovaného zboží se obyvatelstvo rozděluje do spotřebitelských skupin s odstupňovanými příděly. Výši přídělů a jejich lístkovou hodnotu pro jednotlivá zásobovací období stanoví vláda na stanovené období (např. jednoho měsíce):

davky

V případě jednorázové dodávky většího množství regulovaného zboží s krátkou trvanlivostí na trh, které přesahuje potřeby regulovaného prodeje a prokazatelně se nemohlo uplatnit v dalších krajích, se může toto zboží na základě povolení krajského úřadu prodat jako neregulované zboží.

Orgány územní samosprávy jsou oprávněny podle místních podmínek stanovit ještě další druhy zboží, u nichž bude omezeno množství při nákupu a nižší množství pro prodej jednomu nakupujícímu, než je uvedeno v seznamu.

Bez názvu

Jednotky společného stravování (závodní, školní, menzy, kuchyně v domovech, internátech a podobných zařízeních) oddělují spotřebitelům ústřižky z jejich přídělových lístků na jednotlivé druhy regulovaného zboží. V jednotkách restauračního stravování se ústřižky oddělí při objednávce jídla, v jednotkách, kde se stravování předplácí (závodní, školní jídelny, apod.) se ústřižky oddělí při předplácení na celé zásobovací období, případně i jeho část. Mimo to jednotky společného stravování dostávají zvláštní příděl regulovaných potravin na přípravu jídel a nápojů.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: