Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubice se budou znovu připravovat na rozsáhlou evakuaci

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Budou tomu dva roky od doby, kdy u pardubického Parama probíhaly výkopové práce spojené s nebezpečím nálezu letecké munice. Přestože se nakonec vše obešlo bez problému, jednalo se o situaci, kterou orgány města a záchranného systému rozhodně nepodceňovaly. Připravena byla největší evakuace v dějinách města a další opatření, která by se týkala až 10 tisíc lidí. Podobná situace pravděpodobně nastane i v roce 2015.

 Bez názvu

Na přelomu letošního a příštího roku by v prostoru u Parama měly začít přípravné práce a v červnu 2015 pak samotná výstavba silnice I/37. Protože ani tentokrát nelze nebezpečí nálezu munice podcenit, proběhla v září na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje koordinační schůzka. Jak uvedl Ing. Kyncl z oddělení krizového řízení, bude se tentokrát jednat o dosti rozsáhlé území, kde riziko možného nálezu existuje prakticky podél celé liniové stavby v délce více než 800 metrů. Opatření tedy nebudou moci být připravena tak detailně, nicméně o to více bude nutno reagovat operativně. Město vytvořilo možné evakuační zóny s tím, že provedením analýzy zjistilo nejhorší variantu z pohledu dotčeného obyvatelstva. Tato varianta zahrnuje v zóně 600 metrů celkem 2740 osob a v zóně 1100 metrů potom dalších téměř 6000 osob. Podél trasy by se evakuace mohla dotknout asi 2700 osob (započítány jsou pouze osoby, které jsou v zónách hlášeny k pobytu). Stejně jako před dvěma lety budou informována všechna školská zařízení, kterým odbor školství pomůže s přípravou nezbytných opatření. Vytipována jsou již nová možná místa shromáždění osob a podobně.

Podle Ing. Černovského z hasičského záchranného sboru Pardubického kraje budou v platnosti stejná, respektive obdobná, opatření jako v roce 2012. Hasiči také plánují proškolení velitelů jednotek dobrovolných hasičů, které by se na opatřeních podílely. Rozšíření komunikace představuje problém i pro samotné profesionální hasiče, jejichž stanice včetně centra tísňového volání 112, se nachází v zóně 1100 metrů. Jednou ze zvažovaných variant proto je i aktivace záložního operačního střediska.

Pro zajištění evakuovaných oblastí je počítáno s využitím jak republikové, tak městské policie. Pardubické policisty by v případě aktivace opatření posílily i pořádkové jednotky z jiných velkých měst.

Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dále dojde k rozšíření rampy MÚK Závodiště a komunikace I/2, take na čtyřpruhové uspořádání.
Železniční tratě budou přemostěny nově budovanými mosty, konkrétně trať Praha–Česká Třebová i trať Pardubice–Hradec Králové. Komunikace pro nemotorovou dopravu bude oddělena od komunikací pro silniční dopravu, což vyvolá potřebu stavby stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/37. V úseku silnice I/2 kde je stávající stezka vedena po silničním mostě, dojde k vybudování samostatné lávky pro pěší a cyklisty souběžné se silničním mostem.
Veškerá křížení pěších a cyklistů s motoristickou dopravou jsou mimoúrovňová. Zlepšení stávajícího řešení MÚK Závodiště spočívá ve zkapacitnění obou stykových křižovatek. Zvýšení propustnosti horní světelné křižovatky spočívá ve vybudování dvou samostatných odbočovacích pruhů vpravo, které nebudou řízeny semaforem. Toto odbočení bude probíhat plynule.
V křižovatce budou řízeny světelným signalizačním zařízením pouze čtyři jízdní směry. Křížení dvou čtyřpruhových komunikací v dolní křižovatce MÚK Závodiště je efektivně řešeno okružní křižovatkou o průměru 40 metrů, se dvěma samostatnými odbočovacími pruhy vpravo a jedním samostatným přímým pruhem ve směru Hradec Králové–Chrudim, vedeným mimo okružní křižovatku.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

4 komentář(ů) článku Pardubice se budou znovu připravovat na rozsáhlou evakuaci

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: