Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubice se připravují na zimu

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ulice Pardubic zanedlouho pokryje sníh a do ulic vyrazí sypače a pluhy. Podívejme se tedy opět po roce na to, jak je zimní údržba v Pardubicích organizována a kdo za ni odpovídá.

Plán zimní údržby

Rozsah zimní údržby(ZÚ) je určen „plánem zimní údržby Statutárního města Pardubice,“ který zpracovaly Služby města Pardubic a.s. a byl projednán Radou města Pardubic. Odpovědnou organizací za provádění zimní údržby ve městě Pardubice jsou na základě smlouvy o dílo Služby města Pardubic a.s. v rozsahu tohoto Plánu ZÚ.
Předpokládaný termín zahájení ZÚ 2011/2012 je 1. 11. 2011, přičemž předčasné zahájení nebo případné prodloužení zajišťování ZÚ bude respektovat vývoj povětrnostní situace.

Zimní údržba je prováděna v tomto rozsahu:

 1. pluhování a posyp vozovek
 2. pluhování a posyp chodníků
 3. pluhování a posyp veřejných prostranství a parkovišť
 4. ruční odklízení sněhu a posyp schodišť, nadchodů, podchodů
 5. pluhování a posyp cest v parcích a cyklostezek
 6. odklízení sněhu a posyp vybraných přechodů pro chodce
 7. rozšiřování křižovatek ve městě
 8. úklid a odvoz sněhu ze zúžených profilů vozovek v centrální části města a mostů
 9. odklízení sněhu a posyp vybraných zastávek MHD
 10. úklid sněhu v době vyhlášení kalamity
 11. pluhování a posyp na přístupových komunikacích ke školním zařízením v technologické šíři vozidla
 12. pluhování a posyp na přístupových komunikacích ke zdravotnickým zařízením, omovům seniorů a bezbariérovým domům v technologické šíři vozidla
 13. odklízení sněhu a posyp na místech kontejnerových stání

Místní komunikace, které budou SmP a.s. udržovat v zimním období 2011/2012 ve městě Pardubice, byly podle potřeby zimní údržby rozděleny do kategorií podle stupně důležitosti.

Udržované objekty m/ks Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
Vozovky I. pořadí důležitosti 71 625 m Do 4 hodin po posledním spadu
Vozovky II. pořadí důležitosti 110 979 m Do 12 hodin po posledním spadu
Vozovky III. pořadí důležitosti 19 135 m Po I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin
Chodníky/cyklostezky I. pořadí důležitosti 158 689 m Průběžně od 05 do 22 hodin
Chodníky/cyklostezky II. pořadí důležitosti 28 465 m Po prvním pořadí
Parky a parkoviště III. pořadí 47 ks Po druhém pořadí dle kapacitních možností
Zastávky DpmP 304 ks Průběžně od 05 do 22 hodin
Přechody 337 ks Průběžně od 05 do 22 hodin
Nebezpečná místa podchody, nadchody 36 ks Průběžně od 05 do 22 hodin
Školy, zdravotnická střediska, domovy důchodců 65 ks Průběžně od 07 do 18 hodin
Uvedené časové limity se počítají po skončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště a nevztahují se na dobu, po kterou je vyhlášena kalamita.
Komunikace, které nejsou uvedeny v tomto Plánu zimní údržby, nebudou na základě ,,Platného nařízení“ vydaného Radou města Pardubic udržované z důvodu malé dopravní významnosti nebo technické nedostupnosti.
V případě veřejného zájmu, např. náhlá uzavírka – objížďka, lze plán zimní údržby doplnit nebo změnit.

Městský operační štáb zimní údržby

Městský operační štáb zimní údržby během zimního období kontroluje průběh zimní údržby ve městě Pardubice a rozhoduje o vyhlášení kalamitní situace. Členem štábu je za Statutární město Pardubice primátorka, náměstek primátorky a vedoucí oddělení dopravy a krizového řízení.
Dalšími členy jsou zástupci Služeb města Pardubic, Městské policie a Dopravního podniku. Své místo ve štábu mají také starostové městských obvodů.
V případě vyhlášení kalamitní situace organizuje štáb její řešení a přejímá po tuto dobu řízení zimní údržby.

Průběh zimní údržby

Cílem zimní  údržby  pozemních  komunikací je zajistit po celé zimní období, tj. v době od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012, zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami. Rozsah povinností pro tuto činnost je stanoven tímto plánem ZÚ. Zimní údržba se nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem Statutárního města Pardubice nebo jsou v pronájmu a v soukromém vlastnictví.

 • Pluhování na místních komunikacích bude prováděno v závislosti na intenzitě sněžení. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje až do konce jeho spadu. Pluhování se provádí od středu vozovky a sníh se odstraňuje k okraji vozovky. Pluhování musí předcházet chemickému nebo inertnímu posypu u sněhových vrstev větším než 3 cm.
 • Posyp chemickými prostředky na místních komunikacích nesmí být prováděn do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm. Při trvalém spadu sněhu bude posyp komunikací I. a II. pořadí důležitosti prováděn v nebezpečných zatáčkách a stoupáních. Rovinaté úseky budou z posypu vyloučeny. Komunikace I. a II. pořadí důležitosti budou sypány chemickými nebo inertními materiály v celé šířce vozovky. Komunikace III. pořadí důležitosti budou sypány ve stoupáních a nebezpečných zatáčkách výhradně inertními materiály.
 • Rozšiřování  křižovatek bude prováděno pro zlepšení průjezdnosti vozovek – po propluhování velkou mechanizací (sypače s radlicí), jejich dočišťování menší mechanizací s radlicí jak v centrálních částech města, tak na provozně důležitých komunikacích v katastru města.
 • Údržba chodníků bude prováděna pluhováním s následným posypem (chemickým a inertním materiálem), který nemusí být v plné šíři komunikace.
 • Údržba cyklostezek a cest v parcích bude prováděna pluhováním s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí, který nemusí být v plné šíři komunikace.
 • Údržba schodišť, nadchodů, podchodů bude prováděna odmetením sněhu s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 3:1, v šíři 1,2 m, v případě naléhavé potřeby i s odvozem sněhu
 • Údržba zastávek a točen MHD bude prováděna odmetení sněhu s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 3:1, v celé délce zastávky (zálivu, označeného žlutou čarou).
 • Údržba vybraných přechodů bude prováděna ruční úklidem a posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 3:1, v šíři 2 m, v případě naléhavé potřeby i s odvozem sněhu.
 • Údržba  parkovišť a veřejných prostranství bude prováděna pluhováním a posypem (chemickým a inertním materiálem), v případě naléhavé potřeby s částečným odvozem sněhu.
 • Údržba přístupových komunikacích ke zdravotnickým zařízením, domovům seniorů  a bezbariérovým domům, školním zařízením bude prováděna pluhováním a posypem, v technologické šíři vozidla od udržované komunikace k hlavnímu vchodu instituce.
 • Údržba kontejnerových stání bude prováděna ručním úklidem a posypem tak, aby byla umožněna manipulace s kontejnery v rozsahu kontejnerového stání.
 • Údržba vybraných mostních konstrukcí bude prováděna odstraňováním sněhu z celé šířky pluhováním a posypem, v případě nutnosti bude proveden odvoz rozbředlé sněhové vrstvy.
 • Čištění a uvolňování dešťových vpustí je prováděno dle vzniklé potřeby při větším nebo trvalém spadu sněhu a následném tání.

Odvoz sněhu:

Odvoz sněhu je prováděn pouze z uličních tras a prostorů, kde je to z hlediska zachování plynulosti dopravy nezbytně nutné, a pouze na základě schválení štábu zimní údržby. Dále bude prováděn na mostech, podle příslušných právních předpisů.
Sníh bude odvážen na některé z určených složišť – parkoviště za Mlýny (do doby zamrznutí řeky Chrudimky) nebo na zpevněnou plochu nástupiště v areálu bývalých kasáren na Hůrkách.

Sněhová kalamita

Kalamitou se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti vzniklé nadměrným
dlouhodobým spadem sněhu nebo vytvořením souvislé vrstvy náledí na většině komunikací
a ploch ve městě, způsobující nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací v obvodu
města. Při kalamitní situaci nejsou schopny Služby města Pardubic a.s. dodržet závazné lhůty
pro zmírňování závad ve sjízdnosti. (§ 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb. dané Plánem ZÚ)

Kalamitní stav vyhlašuje primátorka města na základě rozhodnutí Městského operační štáb ZÚ. Ten svolává primátorka města, na doporučení ředitelky SmP a.s. nebo jejího zástupce.
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích po dobu kalamity se provádí operativně podle vývoje počasí a stavu pozemních komunikací. Řešení kalamity organizuje Městský operační štáb ZÚ.
Za mimořádné klimatické podmínky se považuje sitauce, kdy je souvislá vrstva sněhu nad 25 cm a pokračuje další sněžení nebo se tvoří ledovka nebo souvislé náledí na komunikacích.

Vedoucí zaměstnanci ZÚ SmP a.s. se řídí při vyhlášené kalamitě pokyny Městského operačního štábu ZÚ a zajišťují:

 • udržování sjízdnosti pouze na komunikacích I. pořadí důležitosti a to opakovaným pluhováním a případným posypem
 • ostatní komunikace ve městě budou udržovány v rámci možností daných povětrnostní situací
 • organizaci odvozu sněhu na složiště sněhu. A to jak vlastními silami, tak  pomocí  organizací a firem na smluvním základě
 • úklid sněhu z nejfrekventovanějších míst ve městě Pardubice na základě požadavků odboru dopravy s cílem zajistit postupně sjízdnost komunikací pro vozidla městské hromadné dopravy, zdravotnických služeb, zásobovací vozy apod.

Plán zimní údržby (.doc)

Mapa zimní údržby

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: