Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Poldr Kutřín

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V říjnu minulého roku bylo zahájeno posuzování vlivů na životní prostředí chystané stavby – Poldr v Kutříně. To bylo ukončeno v druhé polovině listopadu se závěrem, že stavba poldru nebude posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Chystaný poldr Kutřín je součástí protipovodňové ochrany obcí, ležících pod soutokem Krounky s Novohradkou. Cílem jeho výstavby je transformování povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce, do níž se Krounka vlévá. Kromě samotného poldru je součástí projektu také komplexní revitalizace Martinického potoka.

Situace stavby (.pdf)

Základní parametry

Výška hráze nad terénem 17,5 m
Kóta hladiny při Q100 440,58 m n.m.
Kóta maximální hladiny při Q1000 441,88 m n.m.
Kóta přelivu 440,40 m n.m.
Plocha při maximální hladině při Q1000 78,7 ha
Objem vody při maximální hladině Q1000 4,460 mil. m3
Šířka hráze v koruně 5 m
Kóta koruny hráze 442,70 m n.m.
Šířka hráze v patě 22 m
Délka základových výpustí 15 m
Délka hráze 140 m

Hráz a funkční objekty hráze jsou dimenzovány na návrhovou povodeň Q1000 a kontrolní povodeň Q10 000.

Umístění

Poldr bude umístěn pod částí obce Perálec- Kutřín. Samotná hráz je plánována na 9,17. říčním kilometru  toku Krounky.

Technické provedení

Jako základní konstrukce hrázového tělesa je navržena betonová tížná hráz, která je z návodní i vzdušné strany přisypána zeminou tak, aby bylo betonové těleso z větší části zakryto.
Maximální výška hráze nade dnem toku je 19 m. Převýšení hráze nad návrhovou hladinou při Q1000 je 0,9 m. Poldr je dimenzován tak, aby nedošlo k přelití hráze při kontrolní povodni Q10 000.
Hrází bude procházet injekční štola, která bude sloužit pro případné dodatečné dotěsnění podloží, pro kontrolu průsaků a pohybu hráze. Podél vzdušné paty hráze je navržena kontrolní chodba, ve které bude umístěn patní drén a kontrolní šachty. Koruna hráze bude pojízdná o šířce 5 m.
Hráz bude chráněna bočním bezpečnostním přelivem a bude opatřena hlavní průtočnou výpustí s povodňovým uzávěrem a dvěma trubními výpustmi.
Násyp bude tvarován do nepravidelných teras, které budou simulovat podmínky okolních suťových svahů.
Trubní základové výpusti o dimenzích DN800 a DN1200 jsou umístěny po pravé straně podél hlavní základové výpusti. Za běžných průtoků budou uzavřeny. Výpust o průměru 800 mm slouží k transformaci na maximální průtok Q2, při zapojení výpusti DN 1200 je možno dosáhnout průtoků až Q10 pro účely povodňování.
V blízkosti bezpečnostního přelivu je koruna hráze rozšířena, aby zde mohl být v případě potřeby rozpatkován jeřáb na odstranění naplavenin z přelivné hrany a odpadu.

Příčný řez hrází

Zatopené objekty

Bezprostředně bude zátopou dotčeno pět nemovitostí – dva objekty trvalého bydlení v katastru obce Miřetín, jeden objekt trvalého bydlení, jedna stavební parcela bez nemovitosti a jeden rekreační objekt v katastru obce Perálec. Vlastníkům budou vystavěny nové objekty a poskytnuty stavební parcely v odpovídajících parametrech.

Martinický potok

Součástí řešení prostoru zátopy poldru je revitalizace Martinického potoka. Ve spodní části úpravy, kde je režim zaplavování významně ovlivněn vzdutím poldru, bude provedena komplexní revitalizace toku. Stávající koryto bude zazemněno. Nové koryto bude vedeno přirozenou údolnicí a bude ponecháno vývoji v rámci meandrového pásu. Při vyšších průtocích bude docházet k rozlévání do meandrového pásu a údolní nivy.

Malá vodní nádrž

Nad revitalizací toku Martinického potoka je navržena výstavba malé vodní nádrže. Hráz nádrže bude sypaná zemní. Zeminy pro její výstavbu budou těženy v prostoru zátopy nádrže. Převod velkých vod bude řešen korunovým bezpečnostním přelivem do údolní nivy.
Výška hráze bude  2,85 m, šířka 3 m a délka 240 m.

Celá stavba je členěna dohromady na 11 samostatných stavebních objektů. Kromě těch výše zmíněných  jde například o rekonstrukci mostu nebo výstavbu obslužných komunikací.

Nesouhlas obyvatel

Obyvatelé Kutřína založili občanské sdružení, které má za cíl stavbě poldru zabránit. To zaslalo do zjišťovacího řízení své připomínky, týkající se především obav ze znečistění území při častém zaplavování poldru a umístění stavby na území přírodního parku.

Podrobné plány výstavby naleznete zde.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: