Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Stát má zásoby ropy na 94 dnů

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V souvislosti s událostmi na Ukrajině se v posledních dnech stále častěji diskutuje o závislosti České republiky na ropě, která k nám proudí právě přes toto území. V současné době má Správa státních hmotných rezerv zásoby ropy na 94 dnů, tedy zhruba 3 měsíce a nic nenasvědčuje tomu, že by k omezení dodávek reálně mělo dojít. Následující text proto berte pouze jako popis toho, jak případné omezení dodávek ropy řeší zákon o nouzových zásobách ropy a typový plán pro řešení této situace.

V případě výrazného omezení dodávek ropy  bude nutné zahájit koordinovaný postup v rámci mezinárodní spolupráce a vyhlásit stav ropné nouze.
Je zcela zřejmé, že narušení dodávek ropy by mělo vliv na nejrůznější oblasti lidského života. Nedostatek pohonných hmot by znamenal narušení základních životních potřeb, ohroženy by byly i  energetické zdroje využívající spalování ropných produktů. Omezení by se dotklo i činnosti výrobních potravinářských a zemědělských podniků.

Pokud by omezení dodávek ropy trvalo delší dobu, očekává krizový plán, že by mohlo docházet k narušování veřejného pořádku při protestech nespokojeného obyvatelstva a ke konfliktům v blízkosti čerpacích stanic a skladů pohonných hmot.
Situace by měla také sociální dopady, kdy by kvůli narušení mobility stoupla nezaměstnanost a docházelo k redukování zdravotní péče a vzdělávacího systému. Jistě by se projevily také zvýšené finanční náklady spojené s nákupem pohonných hmot a topných olejů.

Postupně by hrozila redukce činností a snížení akceschopnosti orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů, příspěvkových a soukromých společností, které poskytují služby spojené se zajišťováním základních potřeb obyvatelstva (např. služby sociální a zdravotnické, pohřebnictví, odpadové hospodářství, dodávky vody a energetických médií, dodávky potravin a zboží denní potřeby apod. tj. subjekty kritické infrastruktury.

Stav ropné nouze

V případech, kdy je snížený průměrný měsíční dovoz ropy a ropných produktů do ČR nebo lze důvodně očekávat jeho výrazné snížení, může předseda Správy státních hmotných rezerv navrhnout vládě vyhlášení stavu ropné nouze. Tento stav může být vyhlášen samostatně nebo společně s některým z krizových stavů (dle zákona o krizovém řízení).

Jeho součástí je  stanovení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů. Podle zákona o nouzových zásobách ropy může vláda:

 • omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích,
 • omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy,
 • omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly státních poznávacích značek,
 • omezit používání drážních motorových vozidel,
 • omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti,
 • omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob,
 • stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů,
 • zavést přídělový systém, nebo
 • dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů

Kromě těchto zákonných opatření se bude stát snažit přesvědčit obyvatele k dodržování dalších opatření:

 • přehodnocení nezbytnosti použití motorového vozidla k jízdě,
 • využití mediální kampaně, informací a doporučení ke snížení spotřeby PH,
 • uplatňování vhodné techniky jízdy s motorovými vozidly,
 • správné huštění pneumatik vozidel (častější kontroly tlaku v pneumatikách),
 • carpooling (maximální vytěžování vozidel povoleným počtem osob),
 • maximální využívání veřejné a městské hromadné dopravy,
 • zákazy vjezdů do center měst s využíváním veřejných sběrných parkovišť,
 • maximální používání telefonické a jiné komunikace vedoucí ke snížení přepravy osob (návštěvy známých, zařizování osobních potřeb, atd.).

Za stavu ropné nouze po zavedení přídělového systému výdeje PH a topných olejů bude odběr realizován takto:

a) pro IZS, veřejnou správu a subjekty KI:
– nouzové zásoby PH SSHR na ČS BENZINA, a.s., ČEPRO, a.s., OMV Česká republika, s.r.o. a případně dalších čerpacích stanic dodatečně zařazených do systému ropné bezpečnosti  – prostřednictvím karetního systému SSHR,
– nouzové zásoby PH SSHR na ČS vytipovaných KÚ a schválené SSHR (např.: ČS zajišťující PH pro dopravní služby – MHD, ČSAD apod.) a následně začleněných SSHR do systému ropné bezpečnosti  – prostřednictvím vlastního karetního systému provozovatele ČS,
– nouzové zásoby topných olejů SSHR prostřednictvím přímých dodávek,

b) pro skupinu spotřebitelů PH osobních vozidel:
– na vybraných ČS z nouzových zásob PH SSHR – prostřednictvím přídělových lístků,

c) pro skupinu spotřebitelů PH a topných olejů soukromé a podnikatelské sféry:
– na veřejných ČS PH z komerčních zásob, mimo systém vybraných ČS, běžným způsobem,
– topné oleje z komerčních zásob běžným způsobem,

d) pro skupinu spotřebitelů PH mezinárodní kamionové dopravy:
– v souladu s koordinovanými postupy IEA a EU.

U odběratelů PH, kteří mají vlastní systém neveřejných ČS – např. Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR , Armády České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby ČR a některých dalších složek IZS, bude prováděno zásobování PH z nouzových zásob SSHR s umožněním obvyklého odběru PH.

kartaV průběhu minulého roku podepsala SSHR strategickou smlouvu se společností UNIPETROL RPA, která definuje podmínky, za kterých by v případě vyhlášení stavu ropné nouze byly přepracovány nouzové zásoby ropy v držení SSHR v rafinériích skupiny UNIPETROL.

Výběr z harmonogramu činností

Doba do vzniku KS

 • příprava systém nouzového výdeje strategických zásob ropy a pohonných hmot, včetně distribuce výdejových karet a přídělových lístků pro výdej nouzových zásob pohonných hmot,
 • zabezpečení výroby výdejových karet SSHR pro potřeby IZS a státní správy (použití i v nekrizovém období),
 • smluvní předpříprava výroby výdejových karet a přídělových lístků,
 • smluvní zajištění 24 hodinové provozuschopnosti a připravenosti vybraných ČS k výdeji pohonných hmot,

Vznik KS – snížení dodávek o 12%

 • předložení návrhu na vyhlášení stavu ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a jeho vyhlášení vládou ČR,
 • Navrhnutí a následná aktivace Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a krizových štábů MV, MO, MD, MPO, MF, MZe, SSHR, ČSÚ a ČNB,
 • zahájení jednání SSHR s vybraným výrobcem k zajištění výroby karet pro nouzový výdej pohonných hmot,
 • zahájení jednání s vybraným výrobcem přídělových lístků,
 • prověření připravenosti výdeje ropy a ropných produktů z nouzových zásob,

Počáteční období KS

 • předložení dalšího návrhu na snížení spotřeby pohonných hmot (omezení otevíracích hodin čerpacích stanic a zákaz prodeje pohonných hmot do nádob, stanovení regulačního opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů, dočasné omezení nebo zákaz vývozu ropy a ropných produktů), jeho následné schválení vládou ČR a rozhodnutí o uvolnění nouzových zásob,
 • zahájení informační povinnosti (podle § 7 zákona o nouzových zásobách ropy) předem určených respondentů,
 • vydání výdejových karet k zabezpečení zásobování ostatních jednotek IZS (které nepoužívají karty SSHR v nekrizovém období) z velkoskladů PH a zabezpečení výdeje pohonných hmot na výdejové karty SSHR u vybraných ČS,

Pokračování KS

 • předložení dalšího návrhu na snížení spotřeby pohonných hmot a jeho schválení vládou ČR,
 • zabezpečení výroby přídělových lístků pro výdej pohonných hmot pro osobní automobily,
 • zahájení výroby výdejových karet SSHR pro veřejnou správu a subjekty KI, včetně distribuce těchto karet pro předem stanovené subjekty,
 • zahájení výdeje pohonných hmot pomocí výdejových karet pro veřejnou správu a subjekty KI na vybraných ČS,

listekZhoršení KS

 • předložení návrhu na vyhlášení krizového stavu a jeho vyhlášení
 • zajištění výroby přídělových lístků,
 • zabezpečení ochrany velkoskladů pohonných hmot a nejdůležitějších zpracovatelů ropy a ropných produktů,
 • předložení dalšího návrhu na snížení spotřeby pohonných hmot a jeho schválení vládou ČR,
 • zahájení distribuce přídělových lístků pro výdej pohonných hmot pro osobní automobily,

Vyhrocení KS

 • předložení návrhu na zavedení přídělového systému pohonných hmot pro osobní automobily (přídělové lístky) a jeho schválení vládou ČR,
 • zabezpečení ochrany výrobních, skladovacích, dopravních a výdejových zařízení pohonných hmot a ropy,
 • postupné odstavení jednotlivých rafinérií v ČR v návaznosti na úroveň nouzových zásob ropy,
 • zahájení výhradního zásobování vybraných ČS a čerpacích stanic Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby ČR a některých dalších složek IZS z nouzových zásob pohonných hmot,
 • na vybraných ČS zahájení výdeje pohonných hmot pro osobní automobily (přídělové lístky),

Likvidace následků KS

 • obnovení dodávky ropy a ropných produktů do ČR,
 • obnovení zpracování ropy v rafineriích na normální provoz,
 • postupné odvolání přijatých regulačních opatření ke snížení spotřeby pohonných hmot,
 • odvolání krizového stavu a stavu ropné nouze,
 • postupné zabezpečení nákupu a doplnění ropy a ropných produktů uchovávaných v hmotných rezervách na množství stanovené zákonem o nouzových zásobách ropy

Další informace: Ropná bezpečnost na webu SSHR

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: