Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Stále živá diskuse nad protipožární vyhláškou

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Stále velké množství dotazů jak laické veřejnosti, ale i odborníků z řad projektantů a osob odborně způsobilých míří na HZS Pardubického kraje, jak postupovat u některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyhlášku již od jejího zrodu provází protichůdné názory různých odborníků, ale především mnohdy neuvážených a tendenčních článků a zpráv v různých médií. Poslední informací je, že Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl podal návrh Ústavnímu soudu ČR na zrušení této vyhlášky.

Je mi líto, že k takovémuto kroku došlo, protože si myslím, že nová právní úprava, která doplňuje stávající, byla tvořena pro ochranu zdraví, životů a v neposlední řadě i majetku občanů naší země. Je možné, že jsem ovlivněn svým působením u hasičského záchranného sboru, ale kde jinde člověk vidí tolik neštěstí. Za dobu působení u HZS jsem byl u desítek požárů, které skončily těmi netragičtějšími následky – smrtí člověka.

Pojďme se na tento předpis podívat z té naší strany a řekněme si bez velkých technických parametrů jeho smysl a cíl na několika nejdiskutovanějších částech.

Hlásiče požáru do objektů určených pro bydlení

Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace (tedy „hlásiči požáru“) vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizaci (EPS).
Povinnost vybavit si objekt „hlásiči požáru“ se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008. Objekty schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny „hlásiči požáru“ pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou ( viz § 31).
Ve všech případech, kdy je stanovena povinnost hlásič požáru instalovat má svoji ohromnou logiku –  jde o místa, kde trávíme mnoho času, kde odpočíváme a spíme. Tedy místa, kde jsme potencionálně nejvíce ohroženi.
Jaké následky mají požáry v rodinných domech a bytech si můžeme přečíst ve statistice na webových stránkách „ www.hzscr.cz“. Vybavuji si  však události, u kterých jsem fyzicky byl a v roce 2008 v Pardubickém kraji přišly o život při požárech 4 osoby. Domnívám, že pokud by měli instalován hlásič k takto tragickým následkům nemuselo dojít.
Odpovězme si tedy na otázku – je částka 350,- Kč tak závratná, že ji nemůžeme v rámci 3 000 000,- Kč za nový dům vynaložit a chránit tak svoje zdraví a život?
Myslím, že tomu tak není, vždyž když si kupujeme nový vůz, tak si také přejeme aby měl nové bezpečností prvky jako ABS, airbagy a další vybavení, prostě, aby byl co nejbezpečnější. A kde trávíme více času doma nebo ve svém autě?
A poslední otázka, jak je to s vybavením hlásiči jinde ve světě? Ve vyspělých státech je „hlásič požáru“ na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácnosti – např. v Dánsku je požárním hlásičem vybaveno 75 % všech domácností, ve Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, ve Švédsku 68 %, a ve Velké Británii je podle odhadů požárními hlásiči vybaveno 75 – 80 % nemovitostí. Povinnost vybavit si domácnost požárními hlásiči tedy existuje hned v několika členských zemích EU.

Přenosné hasicí přístroje do nových rodinných domů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji (PHP).
Všechny nově postavené rodinné domy (tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008) budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.
Zde se opět ptám, jak jsme ovlivnili širokou veřejnost? Do 30. 6. 2008 stavebník běžného RD, součástí kterého byla i garáž měl povinnost instalovat PHP do této garáže, ta ještě musela být požárně oddělena od vlastního RD. S novou vyhláškou dochází k malé změně – stále zde bude povinnost instalovat PHP s požadovanou hasební schopností, ale garáž může být součástí požárního úseku celého RD. Vzhledem k tomu, že současně je instalován i hlásič nedochází ke snížení bezpečnosti.
Pokud se v této chvíli budeme bavit o finanční náročnosti pak je třeba říci, že stavebník nekoupí dveře s požární odolnosti a šetří řádově 3000,- Kč. PHP by kupoval stejně do garáže, nyní mu bude sloužit pro celý RD. Pořízení PHP vyhází do 1000,- Kč.
Jsou ještě další náklady? Ano, zde je třeba říci, že PHP je nutné podrobit jednou ročně kontrole provozuschopnosti, kterou provede oprávněná osoba – částka za tuto kontrolu se pohybuje okolo 50 Kč. Jednou za 5 let je nutné provést periodickou zkoušku, která bude stát přibližně 300 Kč. Zdá se Vám to mnoho za ochranu Vašeho někdy mnohamilionového majetku?
Trochu to tedy porovnám opět s vašim čtyřkolovým miláčkem. U něho se nikdo nevzpouzí a každé dva roky ho doveze do stanice technické kontroly a nechá zkontrolovat emise a jeho technický stav. Kolik nás toto stojí? Je to skoro 1000 Kč, a to nemluvím o případných opravách a údržbě. Jak si tedy ceníme svou bezpečnost doma a ve vozidle?
Říkáte si „každý strůjce svého štěstí“ a souhlasili byste s tím, že každý se má o svou bezpečnost starat sám. Dobrá, ale jak se má zachovat nájemník v RD nebo soused v bytovce či paneláku, když všichni okolo na svoji bezpečnost nedbají a svým jednáním mnohdy přímo ohrožují ostatní občany? Jak by nám bylo v situaci, kdy nám bude soused telefonovat, že vyhořel a s ním shořel i Váš byt se vším co jsme měli? Nyní mluvte! Není ten hlásič za 350 Kč a hasící přístroj za 1000 Kč v současné době dobrým řešením požární bezpečnosti?

Podmínky užívání stavby platí od 1.1. 2009 i pro stávající stavby

Vyhláška č. 23/2008 Sb. kromě navrhování a provádění staveb také stanoví v § 30 podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky se netýkají jen objektů nově postavených, ale na rozdíl od ostatních částí vyhlášky musí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky – tedy k 1.1. 2009 – splněny i u stávajících staveb.
Stávající stavby budou muset od 1.1. 2009 splňovat mj. následující:  V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek (hořlavých předmětů) překročit přesně stanovený rozsah (viz příloha 6). Vyhláška ve své příloze č. 6 podrobně stanoví požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách. (Upozorňujeme, že pojem chráněné únikové cesty nelze paušálně vztahovat na veškeré únikové cesty – to, zda úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ní vztahují či nevztahují následující požadavky, je stanoveno v projektové dokumentaci stavby). V této vyhlášce se tak vůbec poprvé vymezuje, jaké množství hořlavých látek ještě lze na chráněných únikových cestách umístit, aniž by byla ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti.
Dosavadní předpisy totiž zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky. V praxi však tato ustanovení byla jen obtížně realizovatelná, proto se v této vyhlášce přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách.
Zde se opět zastavuji a vzpomínám na mnoho zkreslených informací, které zazněly v médiích. Ano, pravda je taková, že zde dochází ke zmírnění stávajících ustanovení a tím odstranění situací jako, že bychom nutili z chráněné únikové cesty ve škole odstranit i výkresy žáků a drobnou výzdobu vytvořenou v rámci výuky. Nebo například na úřadech nastával problém s instalací nástěnek. Předpis tedy reaguje na vývoj a odstraňuje ustanovení, která nejsou nutná ale na straně druhé zachovává určitou úroveň bezpečnosti, která například u zmiňovaných nástěnek byla vyjádřena jejich velikostí.
Tedy opět jaká je pravda? Ne, že hasiči si v nové vyhlášce nesmyslně vymýšlejí, ono se ukazuje, že ti kteří se ozývali byli těmi, kdo porušovaly stávající předpisy a nebo je neznaly.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb se netýká jen „hlásičů požáru“ nebo přenosných hasicích přístrojů, ale komplexně řeší podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb, včetně např. podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, evakuace apod. Specifikuje další požadavky na bezpečnost v objektech, které budou sloužit k ubytování nebo ke shromažďování většího počtu osob nebo staveb zdravotnického zařízení.
Vyhláška reaguje na nové druhy staveb jakými jsou například vyhlídkové věže, které se v naší zemi v posledních letech více staví. Zabývá se i ochranou našich movitých kulturních památek, zde jsem rád, že i naši památkáři přistupují k instalaci mnoha požárně bezpečnostních zařízení. Vždyť spousta našich památek je  nenahraditelná  a jistě je chceme uchovat pro další generace.
Jak jsem vyslechl z posledních mediálních příspěvků, není cílem nové vyhlášky nebo nás hasičů jakési lobby pro výrobce a dovozce PHP nebo hlásičů (těch jsou desítky), ale hlavním cílem vyhlášky a nás hasičů je co největší míra bezpečnosti našich spoluobčanů, kterou chceme docílit standardním a ve světě vyzkoušeným způsobem.

plk. Mgr. Pavel Nejtek, ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: