Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubický kraj má výhrady k protipovodňové ochraně sídliště Na Šancích

Protipovodňová opatření, na něž čekají obyvatelé sídliště Na Šancích, se začínají komplikovat a celý záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyplývá to z vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, jehož Vodoprávní úřad má k záměru výhrady.

Další krok k ochraně sídliště Na Šancích před velkou vodou

Když vloni v červnu zaplavila už poněkolikáté voda z polí chrudimské sídliště Na Šancích, začali politici znovu mluvit o potřebě ochrany této části města. Po několika slovních přestřelkách a obviňování, kdo co neudělal, se zdá, že obyvatelé mají konečně šanci na změnu.

Povodí Labe připravuje výstavbu poldru Kutřín

Krátce

Poldr Kutřín je zase o trochu blíže realizaci. Povodí Labe dnes vyhlásilo zakázku na vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení. Při katastrofální povodni v roce 1997 došlo k velkým škodám na soutoku Novohradky a Chrudimky. Cílem nového poldru je ochrana obcí Uhřetice, Uhřetická Lhota, Vejvanovice a Dvakačovice transformací povodňové vlny z Q100 na Q2 a zdržením kulminačních průtoků do odeznění povodně na toku Novohradky. Hotovo má být do konce roku 2020.

Nová vyhláška přinese změny v záplavových územích

Evropská Směrnice o zvládání povodňových rizik stanovila povinnost provést vyhodnocení povodňových rizik a zpracovat do prosince 2013 pro tato území mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Jde o velmi podrobné mapy, které umožňují zjistit nejen rozliv, ale také hloubky a rychlost proudění v konkrétních místech a to až pro pětisetletou povodeň.

Protipovodňová opatření na Chrudimce v Pardubicích

Pardubice patří mezi města, která může ohrozit velká voda. Ukázalo se to v letech 1981 a 1997, kdy povodeň kulminovala na samé hranici břehů. Přitom nešlo o nijak mimořádnou povodeň – pohybovala se na úrovni Q10 až Q20, tedy mezi desetiletým a dvacetiletým průtokem.

Povodí Labe má pravomocné územní rozhodnutí Na poldr v Kutříně

Státní podnik Povodí Labe získal územní rozhodnutí na výstavbu poldru v Kutříně, o kterou usiluje již od roku 2010. Vydáním územního rozhodnutí se rozběhla příprava výběrového řízení na další stupně projektové dokumentace. Další kroky budou směřovat k majetkoprávnímu vypořádání a stavět by se mělo v roce 2018.

U Hrochova Týnce pokračuje první část výstavby protipovodňových opatření

Stavební firma v Hrochově Týnci – Obicce v těchto dnech pokračuje s první částí výstavby protipovodňových opatření podél Novohradky. Do konce října příštího roku má být hotovo celkem 1810 metrů ochranných hrází a zídek (Čankovice – 1 148 m, Hrochův Týnec – 340 m a Obicka – 322 m), které budou chránit před průtokem Q50 s 30 centimetrovou rezervou.

Taktické cvičení EVAKUACE 2015 již tento čtvrtek

Pardubický kraj neponechává nic náhodě a soustavně se spolu se složkami integrovaného záchranného systému připravuje na vznik nejrůznějších mimořádných událostí. Zatímco v minulém roce mělo cvičení štábní povahu a prověřovalo především činnost orgánů krizového řízení, letos bude zaměřeno na praktickou evakuaci.

Budoucnost protipovodňových opatření? To jsou především poldry

Koncem minulého roku zveřejnilo Povodí Labe k připomínkám Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a před několika dny také výsledky připomínkového řízení. Do tohoto plánu je zahrnuta více než desítka protipovodňových staveb, které by na území ORP Pardubice a Chrudim (a v blízkém okolí) měly vzniknout.

Komentář: (ne)varování obyvatel před zaplavením sídliště Na Šancích

Obvykle se po každém průšvihu typu únik nebezpečné látky nebo povodeň objeví kritika měst a hasičů za včasné nevarování obyvatel. Bylo to tak opakovaně po událostech v Synthesii, v Píšťovech nebo při požáru v Lanškrouně. A podobná vlna kritiky se teď snesla na adresu chrudimské radnice.

Chrudim žádá o spolupráci vlastníky nemovitostí ohrožených povodní

Město Chrudim disponuje od loňského roku digitálním povodňovým plánem, který umožňuje nejen rychlejší a efektivnější práci orgánů krizového řízení, ale také zpřístupňuje informace ohroženému obyvatelstvu. A právě těch, kdo vlastní nemovitost v místě možného rozlivu, se týkají následující řádky.

Povodí Labe začne s výstavbou protipovodňových opatření v okolí Hrochova Týnce

Povodí Labe se v nejbližší době chystá zahájit výstavbu protipovodňových opatření podél toku řeky Novohradky v Hrochově Týnci, Obicce a Čankovicích. Tato opatření budou spočívat v ohrazování jednotlivých lokalit kombinací ochranné hrázky a železobetonových zídek (Čankovice – 1 148 m, Hrochův Týnec – 340 m a Obicka – 322 m). Celková délka protipovodňových opatření bude 1 810 m.