Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zábavná, přesto nebezpečná

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Při pohledu do kalendáře zjistíme, že se mílovými kroky blíží konec roku, který je v mnohých případech spojen s nevázaným veselím a bujarými oslavami konce roku a blížícího se začátku roku nového. S těmito oslavami je spojeno, mimo jiné, i používání prostředků zábavné pyrotechniky. Již zde, v názvu prostředků, však narážíme na první úskalí.

200905232054_dsc_3055Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před neuváženým nákupem a používáním zábavné pyrotechniky. V důsledku nerespektování základních zásad dochází každoročně k řadě vážných, především ale zbytečných zranění.
Mezi velkou většinou obyvatel koluje nesprávný mýtus o tom, že prostředky zábavné pyrotechniky jsou prostředky tzv. neplnohodnotné a jejich používání nepřináší žádné riziko. Opak je však pravdou. Jedná se o velmi nesprávný a nebezpečný mýtus. Je nutné si uvědomit, že tyto prostředky, i když jsou obecně nazývány jako prostředky zábavné pyrotechniky, jsou pyrotechnické výrobky, jejichž používání je vždy spojené s prudkou chemickou reakcí, při které dochází v relativně velmi krátkém časovém úseku k uvolnění velkého objemu energie za doprovodu akustického, optického a tepelného efektu. Je možné diskutovat o správnosti označení těchto prostředků jako prostředků zábavné pyrotechniky, a lze jen polemizovat o tom, zda by nebylo příznačnější tyto prostředky nazývat například ohňostrůjná pyrotechnika.

Nabývání a používání prostředků zábavné pyrotechniky se v podmínkách České republiky řídí patřičnými právními předpisy. Mezi páteřní právní předpis patří zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláška ČBÚ 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Dle těchto právních předpisů se prostředky zábavné pyrotechniky dělí do čtyř tříd nebezpečnosti, kdy třída nebezpečnosti I. je nejméně nebezpečná a mohou jí nabývat a držet všechny osoby, tedy o osoby mladší 15 let. Do třídy nebezpečnosti II. jsou zařazovány prostředky, které mohou nabývat a používat pouze osoby starší 18 let a mají se prodávat pouze v kamenných obchodech, tedy v obchodech, které podléhají stavebnímu povolení. Ne tedy na tržnicích a jim podobných místech. Prostředky zábavné pyrotechniky třídy III. a IV. jsou již prostředky profesionální a jsou určeny osobám se speciálním oprávněním.

 Již při nákupu prostředků zábavné pyrotechniky je nutné mít na paměti několik dobrých zásad, jejichž dodržení může již v tomto stádiu předejít celé řadě nepříjemností a někdy i tragických událostí.
Mezi základní zásady nakupování zábavné pyrotechniky patří tyto:
 • postředky zábavné pyrotechniky nakupovat pouze v obchodech k tomu určených;
 • nakupujte prostředky, které nejsou potrhané nebo jinak mechanicky poškozené;
 • nakupujte prostředky, které jsou opatřeny zkušební značkou státní zkušebny, což vám zaručuje, že si kupujete bezpečný prostředek, nicméně vždy mějte na paměti, že si kupujete předmět obsahující výbušninu;
 • nakupujte prostředky, které jsou opatřeny návodem na použití v českém jazyce;
 • nakupujte prostředky, na kterých je uveden datum spotřeby.
Rovněž tak při používání prostředků zábavné pyrotechniky je dobré se držet několika, léty a praxí ověřených základních zásad, které vám pomohou užít si po všech stránkách vámi připravený a vlastnoručně “odpálený“ ohňostroj.
Mezi základní zásady používání zábavné pyrotechniky patří tyto:
 • používat vždy schválené a nepoškozené prostředky zábavné pyrotechniky;
 • pyrotechnické prostředky nikdy neupravovat a používat je v takovém stavu v jakém jsme je zakoupili;
 • vždy se důsledně seznámit s návodem na použití a tento bezpodmínečně dodržovat;
 • prostředky zábavné pyrotechniky používat jen k účelu, ke kterému jsou určeny;
 • s prostředky zábavné pyrotechniky vždy zacházet jako s nebezpečným, výbušným materiálem;
 • prostředky zábavné pyrotechniky vždy používat na bezpečném místě a dodržovat základní zásady požární bezpečnosti;
 • při používání prostředků zábavné pyrotechniky se vyvarovat nadměrného používání alkoholu.
Pokud dodržíte výše uvedené základní zásady, je předpoklad, že si bez jakékoli újmy vychutnáte krásné ohňostrůjné efekty, které budou umocněny ještě tou skutečností, že si ohňostroj sami sestavíte a sami odpálíte.
Po celou dobu práce s prostředky zábavné pyrotechniky však mějte na paměti, že zacházíte s velice citlivým a nebezpečným materiálem, kdy každá byť sebemenší chybička či podcenění tohoto materiálu může mít katastrofální následky. Uvědomte si, že každoročně prostředky zábavné pyrotechniky způsobí zranění mnoha lidem a že v důsledku tohoto se pak plánované a očekávané krásné okamžiky ve zlomku sekundy mění v bolest, neštěstí a životní tragedie.
pplk. JUDr. Karel Koubík, Pyrotechnická služba Policie ČR

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: