Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zimní údržba

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Organizací odpovědnou za zajišťování udržování sjízdnosti silniční sítě dle Plánu zimní údržby silnic v Pardubickém kraji je Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Zimní údržba na silniční síti v územní působnosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje se organizačně provádí podle plánu zimní údržby, který legislativně vychází z těchto podkladů:

  • Zákon č.13/1997 sb. zákon o pozemních komunikacích.
  • Vyhláška č.104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
  • Pokyn Misterstva dopravy č.j. 384/2008-120-ORG/2 ze dne 17.6.2009 (aktualizace a doplnění Pokynem MD č.j. 85/2010-120-SS/1 ze dne 31.8.2010 a Pokynem MD č.j. 72/2011-910-SS/1 ze dne 7.9.2011)

Plán zimní údržby silnic Pardubického kraje je zpracován jako jednotný dokument pro údržbu silnic I.,II. a III. třídy v Pardubickém kraji a řeší obvyklé zimní situace.

V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti. Správce komunikace podle připraveného plánu zimní údržby odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách.
Pro termínové zpřesnění účinnosti plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Pořadí důležitosti

Pořadí údržby Lhůta
I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
udržuje se celá šířka a délka vozovky:

  • náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tlouštce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály
  • náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály
do 3 hodin
II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy
shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, apod.)
do 6 hodin
III. pořadí – ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním
udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace se provádí posyp
do 12 hodin
Neudržované – silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu

Doba od zjištění závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů. Vlastními výkony se zajišťuje sjízdnost na dálnicích a rychlostních silnicích do 2 hodin od výjezdu posypových mechanizmů.
Uvedené lhůty platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí důležitosti po celých 24 hodin.

Mapa pořadí důležitosti ke stažení – pdf

Kalamitní stav

Zimní kalamita je takový stav silniční sítě, který není možno k zajištění sjízdnosti odstranit v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti silnic při nasazení kapacit určených rozpisem Plánu ZÚ a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkem.
Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo i přerušit sjízdnost, jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace (§ 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.)
Při zimní silniční kalamitě je obvyklý způsob údržby podle Plánu ZÚ nedostatečný a proto SÚ mobilizuje další dostupné prostředky a rezervy a soustřeďuje svou činnost k zajištění sjízdnosti na dopravně důležitých tazích. Silnice, na nichž není možno sjízdnost udržet, se dočasně uzavírají.

Provoz vozidel v zimním období

S ohledem na novelu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a ustanovení nového § 40a „Provoz vozidel v zimním období“ bylo po projednání Plánu zimní údržby zažádáno na přísl. silnicích správní úřady o snesení stávajících označení vybraných úseků silnic SDZ č. C15 a,b („Zimní výbava“).

Níže uvedený úsek byl osazen SDZ č. C5 a,b („Sněhové řetězy“) s d.t. E9. Provedení SDZ je sklopné (proměnné) s režimem otevření až při souvislé sněhové pokrývce.

Číslo silnice úsek (místopis) okres
I/37 Kř. III/3409 Lukavice – Trhová Kamenice (kř. II/343) CR

Přehled neudržovaných silnic v okresech Pardubice a Chrudim

Drahoš konec zást. – kř. III/29819a Drahoš Chlum konec obce – konec siln. Košinov
kř. Farma Lab. Chrčice – Hr.okr.KO Kř.II/340 Uhřetice – Dvakačovice
Kř.II/305 – Pešice III/3421 Klešice – kř. 3424
kř.III/3561 Lozice – kř.II/305 Nová Ves – kř.II/344
Kř.II/305 – kř.III/35829 Zbožňov kř.III/35833 Lešany – kř.III/35524 Dolívka
Žďárec kon.zástavby – kř.III/35524 Dolívka kř.III/3549 Rychnov-kř.III/35410 Martinice
Kř.III/32232 Dřenice -Medlešice ž.přej. kř.III/35510 Bor – kř.III/3561 Lozice
Kř. III/32238 – zač. zástavby Dřenice Blansko – kř.III/3552 Rosice
Kř. III/32235 Medlešice – kř.III/32236 kř.III/35513 Rosice – kř.III/35512 Dobrkov
Kř. III/32239 – Třibřichy po zástavbu Hlína konec zástavby (kř. s MK) – kř.II/337
Hr. Okr.Pce – kř.I/17 Vrb. Kostelec (konec zástavby)- Hlína
Kř.I/17 Ostrov – kř.III/32271 Městec III/3063 Oldřetice – II/358 Předhradí
Č. Lhotice kon. zástavby-kř.III/33760 Mezisvětí Kř.II/358 Slatiňany – Vlčnov-Kočí
Biskupice – hranice okr. KH Kř.I/17 – Kočí
Kř. III/32238 žel. př. – vjezd Labeta Kř. III/32235 Medlešice – kř. III/32236
Nasavrky skl. – Tarabka (Kameničky) Kř.I/17 – Řestoky kř.III/35821
Kř.I/17 – kř.III/34017 (Kozojedy-Lány) Kř.I/37 – Kunčí
Trpišov – Kochánovice Kř.II/358 – Bítovany
Stolany zástavba-kř.III/34021 Skupice Kř.III/35831 – Doly zač. zástavby

Spojení s nepřetržitou službou

Cestmistrovství Adresa Spojení
SÚS Pardubického kraje
krajský centrální dispečink
Doubravice 98 466 052 726, 602 283 890
dzs@suspk.cz
Cestmistrovství Chrudim Tovární 1150 469 620 576, 469 699 036, 724 643 214
dzscr@suspk.cz
Cestmistrovství Luže Husova 69 469 671 196, 724 643 221
dzslu@suspk.cz
Cestmistrovství Třemošnice Budovatelů 445 469 633 306, 469 661 701, 724 643 285
dzstr@suspk.cz
Cestrmistrovství Hlinsko Srnská 817/0 469 311 298, 469 319 323-4, 724 329 569
dzshl@suspk.cz
Cestmistrovství Pardubice Doubravice 98 466 415 332, 466 411 979, 728 565 540
dzspa@suspk.cz
Cestmistrovství Holice Bratří Čapků 889 466 682 199, 466 920 791, 724 643 208
dzsho@suspk.cz
Cestmistrovství Přelouč Pardubická 1430 466 959 229-30, 466 952 534-33, 724 643 203
dzspr@suspk.cz

Další informace

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: