Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zimní údržba pardubických ulic

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ulice Pardubic pokryl sníh spolu s náledím a do ulic vyrazily sypače a pluhy. Podívejme se tedy na to, jak je zimní údržba v Pardubicích organizována a kdo za ni odpovídá.

Plán zimní údržby

Rozsah zimní údržby (ZÚ) je určen „plánem zimní údržby Statutárního města Pardubice,“ který zpracovaly Služby města Pardubic a.s. a byl projednán Radou města Pardubic. Odpovědnou organizací za provádění zimní údržby ve městě Pardubice jsou na základě smlouvy o dílo Služby města Pardubic a.s. v rozsahu tohoto Plánu ZÚ.

Zimní údržba je prováděna v tomto rozsahu:

 1. pluhování a posyp vozovek
 2. pluhování a posyp chodníků
 3. pluhování a posyp veřejných prostranství a parkovišť
 4. ruční odklízení sněhu a posyp schodišť, nadchodů, podchodů
 5. pluhování a posyp cest v parcích a cyklostezek
 6. odklízení sněhu a posyp vybraných přechodů pro chodce
 7. rozšiřování křižovatek ve městě
 8. úklid a odvoz sněhu ze zúžených profilů vozovek v centrální části města a mostů
 9. odklízení sněhu a posyp vybraných zastávek MHD
 10. úklid sněhu v době vyhlášení kalamity
 11. pluhování a posyp na přístupových komunikacích ke školním zařízením v technologické šíři vozidla
 12. pluhování a posyp na přístupových komunikacích ke zdravotnickým zařízením, omovům seniorů a bezbariérovým domům v technologické šíři vozidla

Místní komunikace, které budou SmP a.s. udržovat v zimním období 2013/2014 ve městě Pardubice, byly podle potřeby zimní údržby rozděleny do kategorií podle stupně důležitosti.

Udržované objekty m/ks Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
Vozovky I. pořadí důležitosti 73 610 m Do 4 hodin po posledním spadu
Vozovky II. pořadí důležitosti 110 631 m Do 12 hodin po posledním spadu
Vozovky III. pořadí důležitosti 21 915 m Po I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin
Chodníky/cyklostezky I. pořadí důležitosti 167 728 m Průběžně od 05 do 22 hodin
Chodníky/cyklostezky II. pořadí důležitosti 30 623 m Po prvním pořadí
Parky a parkoviště III. pořadí 47 ks Po druhém pořadí dle kapacitních možností
Zastávky DpmP 305 ks Průběžně od 05 do 20 hodin
Přechody 355 ks Průběžně od 05 do 20 hodin
Nebezpečná místa podchody, nadchody 35 ks Průběžně od 05 do 20 hodin
Školy, zdravotnická střediska, domovy důchodců 65 ks Průběžně od 07 do 18 hodin
Uvedené časové limity se počítají po skončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště a nevztahují se na dobu, po kterou je vyhlášena kalamita.
Komunikace, které nejsou uvedeny v tomto Plánu zimní údržby, nebudou na základě ,,Platného nařízení“ vydaného Radou města Pardubic udržované z důvodu malé dopravní významnosti nebo technické nedostupnosti.
V případě veřejného zájmu, např. náhlá uzavírka – objížďka, lze plán zimní údržby doplnit nebo změnit.
Na komunikacích, které jsou v plánu zimní údržby, ale jsou na nich prováděny stavební nebo výkopové práce, nebude prováděna zimní údržba. Zodpovědnost za bezpečný provoz náleží příslušné organizaci nebo dodavateli stavebních prací.

Bez názvu

Městský operační štáb zimní údržby

Městský operační štáb zimní údržby během zimního období kontroluje průběh zimní údržby ve městě Pardubice a rozhoduje o vyhlášení kalamitní situace. Členem štábu je za Statutární město Pardubice primátor, náměstek primátora a vedoucí odboru dopravy a oddělení krizového řízení. Dalšími členy jsou zástupci Služeb města Pardubic, Městské policie a Dopravního podniku.
V případě vyhlášení kalamitní situace organizuje štáb její řešení a přejímá po tuto dobu řízení zimní údržby.

Průběh zimní údržby

Cílem zimní údržby pozemních komunikací je zajistit po celé zimní období zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami. Rozsah povinností pro tuto činnost je stanoven tímto plánem ZÚ. Zimní údržba se nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem Statutárního města Pardubice nebo jsou v pronájmu a v soukromém vlastnictví.

 • Pluhování na místních komunikacích bude prováděno v závislosti na intenzitě sněžení. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje až do konce jeho spadu. Pluhování se provádí od středu vozovky a sníh se odstraňuje k okraji vozovky. Pluhování musí předcházet chemickému nebo inertnímu posypu u sněhových vrstev větším než 3 cm.
 • Posyp chemickými a inertními prostředky na místních komunikacích nesmí být prováděn do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm. Komunikace I., II. a III. pořadí důležitosti budou sypány chemickými nebo inertními materiály v celé šířce vozovky. Použití směsi chemického a inertního materiálu k posypu vozovek je povoleno jen v mimořádných případech za velmi nepříznivých podmínek.
 • Preventivní posyp má velký význam pro včasnou a kvalitně provedenou údržbu před čekávaným spadem sněhu nebo mrznoucího deště na základě předpovědi počasí. Rozšiřování křižovatek
  bude prováděno pro zlepšení průjezdnosti vozovek – po propluhování velkou mechanizací (sypače s radlicí), jejich dočišťování menší mechanizací s radlicí jak v centrálních částech města, tak na provozně důležitých komunikacích v katastru města.
 • Údržba chodníků bude prováděna pluhováním s následným posypem (chemickým a inertním materiálem), který nemusí být v plné šíři komunikace.
 • Údržba cyklostezek a cest v parcích bude prováděna pluhováním s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 5 :1, který nemusí být v plné šíři komunikace.
 • Údržba schodišť, nadchodů, podchodů bude prováděna odmetením sněhu s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v šíři 1,2 m, v případě naléhavé potřeby i s odvozem sněhu.
 • Údržba zastávek a točen MHD bude prováděna odmetení sněhu s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v celé délce zastávky (zálivu, označeného žlutou čarou).
 • Údržba vybraných přechodů bude prováděna ručním úklidem a posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v šíři 2 m, v případě naléhavé potřeby i s odvozem sněhu.
 • Údržba parkovišť a veřejných prostranství bude prováděna pluhováním a posypem (chemickým a inertním materiálem), v případě naléhavé potřeby s částečným odvozem sněhu.
 • Údržba přístupových komunikacích ke zdravotnickým zařízením, domovům seniorů a bezbariérovým domům, školním zařízením bude prováděna pluhováním a posypem (chemickým a inertním materiálem), v technologické šíři vozidla od udržované komunikace k hlavnímu vchodu instituce.
 • Údržba vybraných mostních konstrukcí bude prováděna odstraňováním sněhu z celé šířky pluhováním a posypem, v případě nutnosti bude proveden odvoz rozbředlé sněhové vrstvy.
 • Čištění a uvolňování dešťových vpustí  je ručně prováděno dle vzniklé potřeby při větším nebo trvalém spadu sněhu a následném tání.

Odvoz sněhu je prováděn pouze z uličních tras a prostorů, kde je to z hlediska zachování plynulosti dopravy nezbytně nutné, a pouze na základě schválení Městského operačního štábu ZÚ Odboru dopravy. Dále bude prováděn na mostech Sníh bude odvážen na některé z určených složišť – parkoviště za Mlýny (do doby zamrznutí řeky Chrudimky) nebo na zpevněnou plochu nástupiště v areálu bývalých kasáren na Hůrkách.

Mechanismy pro zimní údržbu

Služby města Pardubic disponují pro zimní údržbu vozovek celkem 6 sypači a pluhy Mercedes Benz Axor a 3 traktory. Pro údržbu chodníků je potom připraveno 11 vozů Multicar, malých traktorů a sekaček s radlicí. V místech, kam nemůže zajet větší technika, je používáno větší množství zametáků. Další technika je určena pro odvoz sněhu.

Sněhová kalamita

Mimořádné klimatické podmínky, resp. sněhová kalamita nastává v okamžiku mimořádného zhoršení sjízdnosti a schůdnosti vzniklé nadměrným dlouhodobým spadem sněhu nebo vytvořením souvislé vrstvy náledí na většině komunikací a ploch ve městě, způsobující nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací v obvodu města. Při kalamitní situaci nelze dodržet závazné lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti (§ 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) dané Plánem ZÚ.

Kalamitní stav vyhlašuje primátor města na základě rozhodnutí Městského operační štáb ZÚ. Ten svolává primátor na doporučení ředitelky SmP a.s. nebo jejího zástupce.
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích po dobu kalamity se provádí operativně podle vývoje počasí a stavu pozemních komunikací. Řešení kalamity organizuje Městský operační štáb ZÚ.
Za mimořádné klimatické podmínky se považuje sitauce, kdy je souvislá vrstva sněhu nad 25 cm a pokračuje další sněžení nebo se tvoří ledovka nebo souvislé náledí na komunikacích.

Vedoucí zaměstnanci ZÚ SmP a.s. se řídí při vyhlášené kalamitě pokyny Městského operačního štábu ZÚ a zajišťují:

 • udržování sjízdnosti pouze na komunikacích I. pořadí důležitosti a to opakovaným pluhováním a případným posypem
 • ostatní komunikace ve městě budou udržovány v rámci možností daných povětrnostní situací
 • organizaci odvozu sněhu na složiště sněhu. A to jak vlastními silami, tak pomocí organizací a firem na smluvním základě
 • úklid sněhu z nejfrekventovanějších míst ve městě Pardubice na základě požadavků odboru dopravy s cílem zajistit postupně sjízdnost komunikací pro vozidla městské hromadné dopravy, zdravotnických služeb, zásobovací vozy apod.

Pro případ mimořádného stavu jsou s podnikatelskými subjekty uzavřeny dohody na okamžité nasazení dalších technických prostředků pro odstraňování kalamitního stavu. Jedná se zejména o traktory s pluhy a manipulační techniku.

Stálá dispečerská služba: 777 783 100

Plán zimní údržby (.pdf)

Mapa zimní údržby

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: